2022/2023

SBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive økonomifunksjonene i virksomheten, samt de grunnleggende trekkene og elementene i et økonomistyringssystem
 • kan forklare kostnadsteorien
 • kan forklare bedriftens tilpasning i markedet under ulike markedsformer
 • kan forklare selvkost- og dekningsbidragsprinsippet, herunder hvordan kostnads-, volum- og resultatanalyser kan anvendes i analyser
 • kan forklare ulike prinsipper og metoder for produktkalkulasjon, herunder grunnleggende forutsetninger for og svakheter med de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 • kan forklare hensikten med og utforming av enkle driftsregnskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan med basis i kostnads- og markedsteorien;
  • analysere og diskutere foretakets tilpasning under ulike markedsformer
  • analysere konsekvenser av prisendring og prisdifferensiering
  • beregne og fortolke ulike elastisiteter
 • kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet
  • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
  • gjennomføre analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
  • gjennomføre følsomhetsanalyse, samt vurdere virksomhetens markedsrisiko ut fra bidragskalkyler og kostnadsstruktur
  • kan utarbeide enkle driftsregnskap, herunder hensynta resultatkonsekvenser av beholdningsendringer og ulike beholdningsvurderinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende det bedriftsøkonomiske begrepsapparatet for å kommunisere med andre innenfor fagområdet 
 • kan bidra til god økonomistyring i bedriften gjennom modellbasert innsikt i kortsiktige driftsbeslutninger, kalkulasjon, prising og driftsregnskap
 • kan formidle og rapportere bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger 

Innhold

 •   Målet med virksomheten og virksomheten sin plass i det økonomiske system
 •   Ulike markedsformer og bedriftens tilpasning i markedet – om pris og etterspørsel
 •   Kostnadsteori og kostnadsstruktur
 •   Dekningsbidragsmodellen og kostnads-, resultat- og volumanalyser
 •   Kalkulasjon og produktprising
 •   Lønnsomhetsanalyser og risikovurderinger
 •   Produktvalg og produktprioritering under knappe ressurser

Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet kombinerer asynkrone digitale ressurser med digitale samlinger til fast oppsatte tider.

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Her finner du blant annet:

 • Videoer med pensumgjennomgang
 • Oversikt over pensum og studieløp
 • Øvingsoppgaver
 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Mulighet til å kommunisere med emneansvarlig/veileder og medstudenter.

Gjennomføringen er basert på at studenter arbeider med pensum ved hjelp av litteratur og forelesningsvideoer, øvingsoppgaver, deltagelse på digitale samlinger, innsending av obligatoriske arbeidskrav og gjennomføring av eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet slik at det skal være lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du kan stille spørsmål til emneansvarlig/veileder og du vil få tilbakemelding på obligatoriske arbeidskrav som du leverer i løpet av studietiden.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene kan leveres i grupper, men med mulighet til individuell innlevering. Max 3 på gruppa. Arbeidskravene vil kunne bestå av flervalgstester regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Det opplyses om antall arbeidskrav og formen på disse i høgskolens læringsplattform ved emnets start

Eksamen

4,5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.