2022/2023

SSAM120 Mikroøkonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan vise og forklare hvordan konsumenter fatter beslutninger basert på preferanser, priser og inntekt
 • kan vise og forklare hvordan produsenter fatter beslutninger basert på teknologi og faktorpriser
 • kan gjøre rede for forutsetningene i markedsteorien og markedsmekanismenes virkemåte
 • kan anvende mikroøkonomisk teori og modeller til å forklare samspillet mellom konsumenter og produsenter i en markedslikevekt
 • kan gjøre rede for ulike former for markedssvikt  
 • kan forklare hvorfor mikroøkonomisk teori kan betraktes som faglig grunnlag for andre økonomiske fag

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller for å analysere markedslikevekten og samfunnsøkonomisk effektiv i ulike konkurransesituasjoner og for å analysere enkle anvendte problemer
 • kan vurdere hvordan ulike former for økonomisk politikk virker på enkeltaktørers adferd og derigjennom priser, produksjon, effektivitet og inntektsfordeling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over forholdet mellom individuelle økonomiske valg og samfunnsøkonomiske konsekvenser av valgene
 • kan formidle økonomiske resonnementer til andre ved hjelp av grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller, samt intuitive resonnementer

Innhold

 • Konsument- og produsentteori
 • Ulike konkurranseformer
 • Økonomisk effektivitet
 • Markedssvikt
 • Virkninger av offentlige inngrep i markeder
 • Anvendte problemstillinger
 • Grafiske og matematiske modeller

Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet kombinerer asynkrone digitale ressurser med digitale samlinger til fast oppsatte tider.

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Her finner du blant annet:

 • Videoer med pensumgjennomgang
 • Oversikt over pensum og studieløp
 • Øvingsoppgaver
 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Mulighet til å kommunisere med emneansvarlig/veileder og medstudenter.

Gjennomføringen er basert på at studenter arbeider med pensum ved hjelp av litteratur og forelesningsvideoer, øvingsoppgaver, deltagelse på digitale samlinger, innsending av obligatoriske arbeidskrav og gjennomføring av eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet slik at det skal være lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du kan stille spørsmål til emneansvarlig/veileder og du vil få tilbakemelding på obligatoriske arbeidskrav som du leverer i løpet av studietiden.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-2 arbeidskrav i emnet, gruppeinnlevering med 2-4 studenter pr. gruppe, men med mulighet til individuell innlevering. Arbeidskravene vil kunne bestå av flervalgstester og skriftlig innlevering. Det opplyses om antall arbeidskrav og formen på disse i høgskolens læringsplattform ved emnets start.

Eksamen

Fem-timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.