2022/2023

SMET100 Informasjonskompetanse og metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • forstår forskjellige perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning og vitenskapsteoretiske problemstillinger
 • kan trinnene i den overordnede forskningsprosessen, herunder operasjonalisering av problemstillinger, valg av forskningsdesign
 • forstår begrepene validitet og reliabilitet
 • forstår hvordan vitenskapelige oppgaver/artikler er oppbygd, søke og gjenfinne faglige tekster og relevant forskning, samt å kunne bruke dette som utgangspunkt for egen faglig skriving
 • kjenner til og forstå forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvern
 • kjenner til forskningens vitenskapsteoretiske grunnlag og problemstillinger

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, samt framstille og formidle dette slik at det belyser en problemstilling på en valid og reliabel måte
 • kan etablere gode referanserutiner for å unngå plagiering ved å oppgi kildene på korrekt måte, med referanselister, henvisninger og sitater
 • kan utvikle en etisk forsvarlig og god faglig arbeidsmåte
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor eget fagområde gjennom å finne fram til relevant litteratur og forskning innenfor feltet

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i praktiske og etiske problemstillinger knyttet til bruken av forskningsmetode
 • kunne formidle faget skriftlig
 • kunne gjøre en kritisk vurdering av egen fremgangsmåte og forskningspraksis, samt kritisk tolke andres undersøkelser

Innhold

 • Sentrale vitenskapsteoretiske og vitenskapsfilosofiske emner og problemområder
 • Sammenhengen i forskningsmetode, herunder forholdet mellom problemstilling, teori, metodevalg og analyse
 • Prinsipper og rutiner for skriving av faglige tekster, herunder problemformulering, operasjonalisering, validitet og reliabilitet
 • Referanseteknikk
 • Prinsipper for søk og gjenfinning av faglitteratur og relevant forskning
 • Forskningsetikk og rutiner for god forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Studenten får tilgang til aktuell programvare.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig gruppeoppgave.

Eksamen

48 timers skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på inntil tre personer.

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.