2022/2023

SMAR 100 Markedsføring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå god verdiskaping
 • kan gjøre rede for markedsføringsfagets utvikling, perspektiver og sentrale begreper
 • kan forklare begrepene  markeds-/kundeorientering og hvilken betydning disse har for virksomheter
 • kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og prosesser, med fokus på:
  • hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten
  • hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
  • målsetting, overordnet strategi, bruken av ressurser og konkurransevirkemidler
 • kan diskutere hvordan verdi for kunden skapes og hvordan dette påvirker kundens/brukerens lojalitet og tillitt.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens markedsføringsutfordringer
 • kan planlegge, utarbeide og vurdere en analyse av virksomhetens makromiljø, konkurransesituasjon og kunder
 • kan argumentere for valg av strategiske beslutninger og markedsaktiviteter basert på markedsanalysen
 • kan vurdere etiske problemstillinger og samfunnsansvar i markedsanalyser

Generell kompetanse

 • har kunnskap om forhold som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens inntekter

Innhold

 • Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
 • Markeds- og kundeorientering
 • Kjøpsatferd på bedrifts- og forbrukermarked
 • Strategi og markedsplanleggingsprosessen
 • Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler 
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging 
 • Markedsetikk og samfunnsansvar
 • Digital markedsføring

Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet kombinerer asynkrone digitale ressurser med digitale samlinger til fast oppsatte tider.

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Her finner du blant annet:

 • Videoer med pensumgjennomgang
 • Oversikt over pensum og studieløp
 • Øvingsoppgaver
 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Mulighet til å kommunisere med emneansvarlig/veileder og medstudenter.

Gjennomføringen er basert på at studenter arbeider med pensum ved hjelp av litteratur og forelesningsvideoer, øvingsoppgaver, deltagelse på digitale samlinger, innsending av obligatoriske arbeidskrav og gjennomføring av eksamen.

Fagstoffet i læringsportalen er ordnet slik at det skal være lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid.

Du kan stille spørsmål til emneansvarlig/veileder og du vil få tilbakemelding på obligatoriske arbeidskrav som du leverer i løpet av studietiden.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1-2 arbeidskrav i grupper og 1-2 arbeidskrav individuelt, hvorav det ene arbeidskravet er en serie på 5-7 digitale flervalgstester som dekker sentrale deler av pensum. Andre arbeidskrav vil kunne være skriftlig innlevering. Det opplyses om antall arbeidskrav og formen på disse i høgskolens læringsplattform ved emnets start.

Eksamen

Fem-timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte  bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.