2022/2023

2SALGL1-1 2SALGL1-1 Spill, animasjon og læring I

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om pedagogisk bruk av spill og digitale medier
 • har kunnskap om digitale medias påvirkning av barn og ungdom og om barn og unges deltagelse i disse medier
 • har grunnleggende kunnskaper innen systemtenkning
 • har kunnskaper om bruk av sosiale medier

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke digitale medier og spill for læringsformål
 • kan anvende sosiale medier på en god måte innen skolen
 • kan analysere populærkulturelle digitale medieuttrykk og knytte disse opp til barn og unges identitetskonstruksjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kompetanse innen bruk av digitale medier i skolen

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i å lære grunnleggende teorier omkring bruk av digitale medier i skolen, barn og unges mediebruk generelt, og hvordan barn og unge blir påvirket av mediene. Spill og sosiale medier vil stå sentralt, men med utgangspunkt i pedagogiske teorier.

 • Innføring i digitale medier
 • Mediebruk i dag
 • Medier og påvirkning
 • Spill, hva er det?
 • Virtuelle verdener
 • Digitale medier i undervisningen
 • Barnas deltakelse i medieutvikling
 • Systemtenkning
 • Pedagogiske teorier og forankring
 • Sosiale medier

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Praksis

Praksis er en integrert del av studiet. Faget og praksis er knyttet sammen blant annet gjennom praktiske oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden, og studentenes erfaringer fra praksis vil være gjenstand for etterarbeid og fagdidaktisk refleksjon på høgskolen.

Vi viser til gjeldende Plan for praksisopplæringen for detaljert informasjon om innhold i praksisperiodene. Plan for praksisopplæringen og fagplanene supplerer hverandre.

Studenter som tar emnet som videreutdanning har ikke praksisopplæring.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Oppgaver i henhold til semesterplanen.
 • 80 % obligatorisk fremmøte til undervisning i henhold til semesterplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

 • Mappeinnlevering i henhold til semesterplanen med justerede muntlig eksamen.

Endelig karakter i emnet teller 50 % av samlet karakter i faget, og vurderes med gradert karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.