2022/2023

RLT1007 Markedsføring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper i markedsføringsfaget
 • har kjennskap til ulike verktøy som kan brukes for å løse markedsføringsutfordringer i virksomheter, med vekt på reiseliv, arrangement, kultur og kreative næringer
 • forstår prosesser og mekanismer i markedsføring av varer, tjenester og opplevelser
 • kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og aktiviteter, med fokus på:
  • hvordan omgivelsene påvirker virksomheten
  • hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
 • har kunnskap om sosiale medier som kommunikasjonskanal, og for å hente informasjon fra brukere
 • er kjent med sentrale begreper relatert til vekststrategier og publikumsutvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens markedsføringaktiviteter
 • er i stand til å utarbeide en markedsplan og en markedsaktivitetsplan, både for operativt bruk og til bruk i diverse søknadsprosesser
 • kan fatte strategiske beslutninger i virksomheten om valg av markeder, produkter og tiltak for å implementere markedsplanen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide og dele fagspesifikt innhold
 • har forståelse for hvordan virksomhetens markedsføringsbeslutninger samspiller med virksomhetens øvrige aktiviteter

Innhold

 • Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
 • Markeds- og kundeorientering
 • Kundeinnsikt og kjøpsatferd
 • Strategi og markedsplanleggingsprosessen
 • Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler, i relevante kanaler
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging
 • Bærekraft, markedsetikk og samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet benytter i hovedsak forelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Studentene forventes å jobbe med skriftlige og muntlige oppgaver individuelt og i grupper.

Det brukes enkelte caseeksempler i undervisningen for å knytte teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1-2 skriftlige, muntlige eller digitale arbeidskrav individuelt eller i gruppe.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.