2022/2023

RLT1006 Organisasjonen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
 • har kunnskap om ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå og løse ulike mål og oppgaver
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner samhandler med andre organisasjoner, interessenter og omgivelser
 • har kunnskap om hvordan man utvikler effektive strukturer og sterke kulturer i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevante teorier til å identifisere problemområder, særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, konteksten organisasjoner inngår i og foreslå tiltak for effektiv ledelse og styring
 • kan identifisere og beskrive organiseringsformer og ledelsesutfordringer i reiseliv, arrangement, kultur og kreative næringer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere organisasjonsmessige løsninger, prioriteringer og beslutninger på et faglig grunnlag

Innhold

 • Grunnleggende organisasjonsforståelse, med vekt på organisasjonsformer innen reiseliv, arrangement, kultur og kreative næringer.
 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
 • Læring og innovasjon
 • Endring og organisasjonsutvikling
 • Ulike teorier og tilhørende begrepsapparat om ledelse i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet benytter i hovedsak forelesninger og seminarer som arbeids- og undervisningsform. I tillegg vil det forventes at studenten jobber med skriftlige og muntlige oppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1-2 skriftlige og/eller muntlige arbeidskrav i gruppe.

For enkelte aktiviteter (presentasjoner) kreves obligatorisk deltagelse.

Eksamen

4 timers individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.