2022/2023

SMET200 / RMET200 / KMET200 Samfunnsvitenskapelig metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • kan beskrive de ulike fasene i et typisk forskningsprosjekt
 • kan forklare forholdet mellom teori, empiri og data
 • kan redegjøre for heholdsvis kvalitative og kvantitative forskningsdesig og hvordan de kan kombineres
 • kan redegjøre for grunnleggende kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder
 • kan gjøre rede for grunnleggende kvalitative og kvantitative analysemetoder og beskrive hvordan programvare kan benyttes i analyser
 • kan reflektere over begrepene samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter
Studenten

 • kan formulere en problemstilling, samt avgrense og definere nøkkelbegreper
 • kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innenfor den kvantitative forskningstradisjonen
 • kan gjennomføre grunnleggende kvantitativ datainnsamling
 • kan anvende utvalgte statistiske metoder i en kvantitativ analyse
 • kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvalitative forskningstradisjonen
 • kan gjennomføre grunnleggende kvalitativ datainnsamling
 • kan gjennomføre grunnleggende kvalitativ dataanalyse

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere om et forskningsprosjekt er meldepliktig til personvernombudet for forskning
 • kan vurdere metodevalg, metodebruk og sammenhengen mellom metode og konklusjoner i ulike faglige framstillinger, vitenskapelige og populærvitenskapelige
 • har metodefaglig grunnlag for å kunne gjennomføres et akademisk prosjekt på bachelornivå, f.eks. en bacheloroppgave

Innhold

 • Utforming av forskningsspørsmål, forskningsdesign og datainnsamling
 • Kvalitative og kvantitative innsamlingsteknikker, herunder observasjon, intervju, gruppesamtaler og spørreskjemaer.
 • Praktisk bruk av spørreprogram og statistikkprogram
 • Bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data og slutningsstatistikk
 • Statistisk analyse og signifikanstesting
 • Intervjuteknikker og tekstanalyse
 • Perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjon av statistikkprogram og statistiske analyser, øvelser i bruk av programvare og oppgaveløsing.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av skriftlig arbeid kreves for å kunne gå opp til eksamen. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid og innhold) gis av emneansvarlig ved emnets oppstart.

Eksamen

24 timers skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen kan enten leveres individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.