2022/2023

ADK2000 Forprosjekt utveksling

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om presentasjonsteknikker
 • har kunnskap om ulike faser i en produksjon
 • er kjent med verdiskapning i kreative prosjekter, og samspillet mellom kreative og økonomiske avveininger
 • er kjent med bruk av avtaler og kontrakter i produksjoner
 • har kunnskap om gjennomføring av et prosjekt med tema innenfor studiets fagområder
 • har kunnskap om produksjon knyttet til teknologiske interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til teknologiske- og interaktive produkter
 • har bred kunnskap om eget fordypningsområde og innsikt i relaterte fagområder
 • har kunnskap om kreative prosesser i et prosjekt
 • har kunnskap om grunnleggende tenkemåter i forhold til entreprenørskap, selv-promotering og markedsføring

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan vurdere arbeidsmengde opp mot kvalitet
 • kan gi ulike typer presentasjoner for å promotere et prosjekt
 • kan beherske og anvende relevante verktøy, metoder og teori for eget prosjekt
 • kan forstå design-prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan forstå teknologiske prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan arbeide skapende med teknologi- og designfag i problemløsning
 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for problemstilling
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk og kommunikasjon i problemløsning
 • kan reflektere over og evaluere eget arbeid i prosjektet og utviklingsprosessen
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • behersker norsk eller engelsk muntlig og skriftlig, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng og akademisk arbeid
 • kan inspirere til, og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig, skriftlig og visuelt
 • har kompetanse i hvordan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og planmessig måte
 • har informasjonskompetanse
 • kan tenke strategisk i forhold til selvpromotering, markedsføring og forretningsutvikling
 • kan utvikle ideer og konsepter for dataspill, virtuell virkelighet, animerte kortfilmer eller tilsvarende prosjekter
 • kan delta i diskusjoner relatert til ulike aspekter av et prosjekt

Innhold

 • planlegging og preproduksjon av et prosjekt
 • estimering (bottom-up method, three-point estimation)
 • roller og ledelse
 • innslag- og presentasjonsteknikker
 • prosjektledelse
 • idéutvikling
 • prosjektbeskrivelse
 • produksjonene gjennomføres etter felles retningslinjer
 • utvikling av digitale opplevelsesprodukter med prosjektrapport som skal baseres på fagkunnskap og refleksjon over egen arbeids- og læringsprosess

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er tiltenkt studenter som skal reise på utveksling i 6. semester. Det er en forutsetning at studenten har begynt arbeidet med å planlegge utvekslingen før emnets oppstart, senest i 4. semester.

Studentene følger undervisningen i SPIS2900 Bacheloroppgave/ADK2900 Bacheloroppgave, men jobber individuelt med å planlegge prosjektet de skal gjennomføre i 6. semester. Undervisningen i høstsemesteret er en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning, og fokuserer på preproduksjonsfasen. Problemstilling og forskningsspørsmål utarbeides sammen med veileder. Prosjektet må godkjennes av instituttet før det kan gjennomføres som en del av utveksling i 6. semester.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • presentasjon og innlevering av 1 oppgave
 • deltakelse på 3 veiledningsmøter
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Med veiledningsmøter menes møter med faglig veileder. Det omfatter ikke samtaler med internasjonal rådgiver, studieadministrasjon eller øvrig administrasjon ved instituttet. Jevnlig kommunikasjon med internasjonal rådgiver og øvrig administrasjon er viktig for å planlegge utvekslingsoppholdet, men er ikke en del av de obligatoriske arbeidskravene i dette emnet.

Eksamen

 • en individuell rapport