2022/2023

MBJ4007S Agroøkologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har avansert kunnskap om klimanøytrale løsninger og klimatilpasninger tilpasninger innen plante- og husdyrproduksjoner 
 • har avansert kunnskap om matkvalitet og matsystemer som inkluderer ulike aktører fra produsent til konsument 
 • har bred kunnskap om metodikk og framgangsmåte som kan anvendes for å løse problemer i plante- og husdyrproduksjoner på gårdsnivå og i enkeltproduksjoner 
 • har inngående kunnskap om integrerte metoder for å begrense planteskadegjørere og husdyrsykdommer
 • har inngående kunnskap om nytteverdien av å ivareta plante- og husdyrgenetiske ressurser, samt nasjonale og internasjonale regler og avtaler som ivaretar genetisk mangfold  
 • har inngående kunnskap om forskning på bærekraftig plante- og husdyrproduksjoner i Norge og Norden

Ferdigheter

Studenten 

 • kan analysere, diskutere og foreslå forbedringer innen plante- og husdyrproduksjoner med tanke på å redusere jordbrukets klimautslipp 
 • kan analysere og bidra med forslag til utvikling og bevaring av bærekraftige matsystemer  
 • kan identifisere planteskadegjørere og nytteorganismer i felt og laboratorier 
 • kan anvende digitale planleggingsverktøy for bærekraftig plante- og husdyrproduksjoner
 • kan anvende kunnskap om planteforedling, husdyravl og bruk av genetiske ressurser i faglige debatter og kan forstå data hentet inn fra felt eller databaser.  

Generell kompetanse

Studenten 

 • har spesialisert forståelse for samspillet mellom jord, planter, dyr og menneske 
 • kan reflektere over anvendelse av teori på tvers av ulike dyrkningsopplegg og abiotiske betingelser 
 • kan reflektere over mål og midler innen planteforedling og husdyravl 
 • kan selvstendig analysere etiske utfordringer innen forskning, utvikling og klimatilpasning  
 • kan kommunisere sentrale problemstillinger innen fagfeltet på en vitenskapelig så vel som en populærvitenskapelig måte  
 • har evne til å gi faglig tilbakemelding, ta imot faglig kritikk og reflektere over egen læring. 

Innhold

 • Klimatiltak i jordbruk og husdyrhold 
 • Agronomiske tilpasninger for å møte et endret klima  
 • Produksjons- og matsystem som fremmer bærekraft og biodiversitet 
 • Planlegging og problemløsning i plante- og husdyrproduksjoner
 • Integrerte tiltak mot skadegjørere i plante- og husdyrproduksjoner 
 • Planteforedling, husdyravl og bruk av genetiske ressurser

Arbeids- og undervisningsformer

 • Videoforelesninger
 • Kollokviegrupper via nett 
 • Seminarer via nett 
 • Samlinger på campus 
 • Studieturer  
 • Felt- og laboratoriearbeid 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To individuelle skriftlige innleveringsoppgaver
 • To individuelle studentpresentasjoner på nettseminarer 
 • Deltakelse på minst fire av seks nettseminarer (66%)  
 • Deltakelse på to to-dagers samlinger (100%)  

Eksamen

 • Individuell digital muntlig eksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Emneevaluering – kvalitetssystem 

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.