2022/2023

MBJ4006S Forvaltning, rådgiving og innovasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om landbrukets rolle og muligheter i det grønne skiftet
 • har inngående kunnskap om organisasjoner og landbrukssamvirke, landbrukspolitikk og landbrukets plass i samfunnet og nasjonal økonomi (matsystemer)
 • har inngående kunnskap om landbruksforvaltning, lover og regler
 • har inngående kunnskap om landbruksrådgiving
 • har inngående kunnskap om prosjektledelse, økonomistyring, kvalitetssikring og innovasjonsprosesser

 Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing
 • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende kunnskap på nye områder innen fagområdet, samt skrive informative og leseverdige rapporter om temaer knyttet til fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 • kan bidra til en samfunnsansvarlig og bærekraftig utvikling innen sitt fagområde

Innhold

 • Offentlig landbruksforvaltning og landbrukspolitikk
 • Matsystemer
 • Landbruksrådgiving
 • Prosjektledelse, økonomistyring og kvalitetssikring
 • Innovasjon og innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

 • Nettbaserte forelesninger
 • Digitale seminarer i grupper à to studenter
 • Ekskursjon 
 • Individuell problemløsing (skriftlig oppgave) 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på minimum tre av fem digitale seminarer (60%) 
 • Individuell skriftlig oppgave 
 • Deltakelse på en to dagers ekskursjon (100%)

Eksamen

 • Individuell digital muntlig eksamen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem 

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.