2022/2023

MBJ4004S Studiedesign og statistisk metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskningsdesign, innhenting av empiri, analyse og tolking av kvantitative undersøkelser
 • kan forklare begrepene sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, signifikanstester og statistisk inferens, og tolke estimater
 • har inngående kunnskap om multippel regresjonsanalyse og regresjonsforutsetninger
 • har inngående kunnskap om logistisk regresjon
 • har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvernordninger for kvantitative analyser

Ferdigheter

Studenten

 • har det nødvendige vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlaget for å gjennomføre kvantitative undersøkelser og kan vurdere andres forskning
 • behersker kvantitativ metode og forskningsopplegg gjennom å kunne anvende dem i analysearbeid
 • kan anvende statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting og være i stand til å validere modellene for å avgjøre hvilke som egner seg best
 • kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og kan velge egnet forskningsmetode basert på en problemstilling
 • har grunnlag for å kommunisere og diskutere metodiske problemstillinger, forskningsdesign og metodevalg innenfor jordbruksfaglige områder
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i forskningsdesign og metodevalg
 • er kjent med bruk og begrensninger av statistiske modeller i jordbruk og økologi

Innhold

 • Vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlag for å gjennomføre kvantitative undersøkelser, vurdering av andres arbeider
 • Forskningsdesign
 • Innhenting av empiri, analyse og tolking av kvantitative undersøkelser
 • Grafiske fremstillinger
 • Multippel linear regresjonsanalyse og regresjonsforutsetninger
 • Logistisk regresjon
 • Forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvern

Arbeids- og undervisningsformer

 • Nettbaserte forelesninger og bruk av instruksjonsvideoer
 • Oppgaveløsning individuelt og i grupper

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre skriftlige individuelle oppgaver 

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Emneevaluering – kvalitetssystem 

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.