2022/2023

MBJ4003S Sentrale temaer i økologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om økologi på individ- populasjon-, samfunn-, og økosystem-nivå og relevansen for jordbruksproduksjon og forskning
 • har inngående kunnskap om effekter av menneskelig påvirkninger på økosystemer herunder også jordbrukets klimagassutslipp
 • har oppdatert kunnskap om relevant forskning innen anvendt økologi i Norge og andre land

Ferdigheter

Studenten

 • kan oppdatere sin kunnskap fra norske og internasjonale fagfellevurderte kilder
 • kan gjenkjenne, analysere og anvende viktige økologiske prosesser i naturen, i pågående prosjekter og i vitenskapelige publikasjoner
 • kan planlegge, gjennomføre, rapportere og presentere en praktisk-teoretisk studie med en økologisk problemstilling
 • kan anvende spesialiserte metoder for å presentere og rapportere for å imøtekomme dagens strenge krav til åpenhet og som muliggjør repetering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante jordbruksfaglige problemstillinger innen økologi
 • kan reflektere over konsekvensene av menneskelige påvirkninger på arter, populasjoner og økosystem i en verden i endring
 • kan anvende økologisk teori til å lage hypoteser og prediksjoner i eksisterende økosystem
 • behersker fagområdets uttrykksformer og kan selvstendig formidle anvendte problemstillinger i muntlige foredrag, digitale medier og skriftlige rapporter
 • skal kunne reflektere rundt mangelen på vitenskapelige absolutte sannheter, samt vitenskapens dynamikk der vår oppfattelse endrer seg etter hvert som ny kunnskap erstatter gammel

Innhold

 • Tilpasninger mellom organismer og miljø
 • Populasjonsøkologi, interaksjoner mellom individer og hva som bestemmer utbredelse
 • Samfunnsøkologi (interaksjoner mellom arter, biodiversitet, samfunnsstruktur og suksesjon)
 • Økosystemer (produksjon, næringsnett, stoffenes kretsløp i økosystemer)
 • Kildekritikk og rapportering

Arbeids- og undervisningsformer

 • Nettbaserte forelesninger
 • Nettbaserte kollokvier
 • Individuelt arbeid med innleveringsoppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fire individuelle innleveringsoppgaver

Eksamen

 • 6 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem 

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.