2022/2023

MBJ4001S Jordøkologi og jordkvalitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om samspillet mellom jordøkologi, næringsstoffsykluser og planter
 • har avansert kunnskap om virkingen av jordbrukets innsatsfaktorer på dyrkingsjorda
 • har avansert kunnskap om jordas viktige økosystemtjenester, herunder karbonlagring og flomsikring
 • har avansert kunnskap om tiltak for å sikre god jordkvalitet og jordhelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere og gi råd om dyrkingsjordas tilstand ved hjelp av visuell bedømmelse, laboratorieundersøkelser og digitale kartverktøy
 • kan vurdere og analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen jordøkologi og jordkvalitet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan anvende metoder for bedømmelse av jordkvalitet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker jordfaglige uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor jordøkologi og jordhelse, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til en samfunnsansvarlig utvikling innen sitt fagområde 

Innhold

 • Samspillet mellom jordøkologi, næringsstoffsykler og planter
 • Virkning av jordbrukets innsatsfaktorer på dyrkingsjorda
 • Jord som leverandør av økosystemtjenester;
  • Landbruksproduksjoner
  • Vannhusholdning (infiltrasjon, jordstruktur, erosjon, flomsikring)
  • Karbonlager
 • Tiltak for opprettholdelse av jordkvalitet og jordhelse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesningsvideoer
 • Fysisk samling med felt og laboratorieøvelser
 • Nettbaserte seminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på en tre dagers fysisk samling

Eksamen

 • Individuell digital muntlig eksamen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem 

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.