2022/2023

2EIU19 English in Use

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale strukturer i det engelske språket (formverk, vokabular, tekststrukturer og lydsystem) og om kontrasive innlæringsproblemer
 • har kjennskap til språktilegnelse, språklæringsstrategier og språkbevissthet, med fokus på unge språkinnlærere i en flerspråklig kontekst
 • har kjennskap til bruk av bilde- og barnebøker, sanger, dikt, barnerim og andre kulturuttrykk som inngang til språklæring og språkundervisning

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språkmodell for elevene
 • kan bruke relevant terminologi for å beskrive formverk, vokabular, tekststrukturer og lydsystem
 • kan anvende kunnskap om sentrale strukturer i det engelske språket for å gjøre elevene bevisst på hvordan språket er bygd opp og på forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk de har kjennskap til

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og fagdidaktiske kompetanse med særlig vekt på språklige temaer, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy som ordbøker og språkkorpus til å utforske det engelske språket i ulike kontekster
 • kan formidle kunnskap om språklige emner og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserbare utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling av språkferdigheter og språkbevissthet i engelskfaget

 

Innhold

 • Praktisk engelsk språkbruk
 • Lydsystemet (fonemer, uttale og intonasjon)
 • Grammatikk (ordklasser, frasestruktur, setningsoppbygging og grunnleggende grammatisk terminologi og analyse)
 • Vokabular (
 • Tekststruktur (tekstbinding, tekstoppbygging og ulike teksttyper)
 • Språktilegnelse og språklæringsstrategier

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert. Arbeidsperiodene mellom samlingene skal brukes til veiledet individuelt og par-/gruppearbeid. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på alle samlingene.
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige arbeider som er nærmere beskrevet i semesterplanen.

Eksamen

Muntlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.