2022/2023

29ENG2510-2 Working with Oral and Written Texts

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om noen sentrale teorier om fremmedspråksopplæring som omhandler tekst
 • har kunnskap om ulike typer tekster
 • har kunnskap om akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser
 • har kunnskap om digitale læringskilder og hvordan de kan brukes i arbeid med tekst
 • har kunnskap om gjeldende læreplan for engelsk, andre relevante styrings- og veiledningsdokumenter, og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språkmodell for elevene
 • kan analysere, velge ut og legge til rette for arbeid med engelskspråklige tekster for elevmålgruppen, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeid med tekst
 • kan anvende engelskspråklige tekster for elevenes utvikling og tekstproduksjon
 • kan legge til rette for at elevene kan skape muntlige, skriftlige, digitale og sammensatte tekster
 • kan bruke digitale læringskilder, tekster og verktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og pedagogisk arbeid med elever
 • kan formativt vurdere elevenes tekstproduksjon og begrunne vurderingene
 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster
 • kan gjennomføre et selvstendig FoU-arbeid under veiledning

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å reflektere over identifiserte utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan reflektere over egen læring og praksis i henhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for elevenes personlige vekst
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse

Innhold

 • Tekster, inkludert multimediale tekster, egnet til å fremme språklig og interkulturell læring
 • Utvikling av problemstilling, valg av metode, kildebruk og egne skriveferdigheter gjennom akademisk skriving på engelsk
 • Selvstendig vitenskapelig arbeid som viser forståelse, refleksjon og modning
 • Elevers egne muntlige og skriftlige tekstproduksjoner, inkludert digitale tekster
 • Vurdering av elevtekster

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform. Periodene mellom samlingene brukes til veiledet arbeid individuelt, parvis og i grupper. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver. En viktig del av studiet er et praksisorientert, individuelt utviklingsarbeid.

 

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på alle samlingene
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige oppgaver tilknyttet utviklingsoppgaven

 

Eksamen

Individuell utviklingsoppgave på ca. 5-6000 ord forankret i en fagdidaktisk problemstilling som er relevant for emnets læringsutbytte. I vurderingen legges det vekt på innhold og språkferdigheter i engelsk. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.