2022/2023

29ENG2510-1 Literature, Culture and Teaching English

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskap:
Studenten

 • har kunnskap om ulike læringsstrategier
 • har kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden, samt det engelske språkets plass i global sammenheng
 • har kunnskap om hvordan autentisk engelsk litteratur kan brukes til å undervise om de tverrfaglige temaene
 • har kunnskap om tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, identitetsutvikling og kulturelt mangfold
 • har innsikt i strategier og aktiviteter som kan bidra til utvikling og vedlikehold av flerspråklig kompetanse
 • har kunnskap om pedagogisk aksjonsforskning i eget klasserom
 • har kunnskap om ansvarlig kildebruk og personvern

 

Ferdigheter:
Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan velge ut og legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster som tar for seg samfunnsliv og kultur i engelskspråklige land
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • kan legge til rette for elevmedvirkning og elevenes refleksjon over egen læring
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen praksis

 

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan samarbeide på tvers av fag for å gi elevene en helhetlig forståelse av engelskfagets plass i opplæringen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan reflektere over egen læring og praksis i henhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for elevenes personlige vekst
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse

 

Innhold

 • Et utvalg tekster egnet til å fremme studentenes kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur
 • Et utvalg tekster med fokus på barnelitteratur og –kulturuttrykk
 • Et utvalg tekster egnet til å utvikle studentenes engelskspråklige og litteraturfaglige kompetanse
 • Forskning på egen praksis
 • Kildebruk og personvern

 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform. Periodene mellom samlingene brukes til veiledet arbeid individuelt, parvis og i grupper. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver.

 

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på alle samlingene
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige arbeider som er nærmere beskrevet i semesterplanen

 

Eksamen

Individuell mappeeksamen med inntil fire arbeider. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.