2022/2023

PED4001 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for pedagogikk og spesialpedagogikk
 • Har inngående kunnskap om vitenskapelige metoder og deres teoretiske forankring
 • Har kunnskap om kvalitetsvurdering innenfor metodologi
 • Har avansert kunnskap om generaliseringsmuligheter og formidling av forskningsresultater
 • Har inngående kunnskap om begreper og distinksjoner som gjør det mulig å reflektere systematisk over vitenskapelig virksomhet og analytiske refleksjonsprosesser
 • Har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger og prosedyrer

Ferdigheter

Studenten

 • Kan vurdere og diskutere vitenskapsteoretisk forankring av eget forskningsprosjekt
 • Kan anvende kvalitetsvurdering innenfor metodologi for å vurdere vitenskapelig arbeid
 • Kan analysere og kritisk vurdere vitenskapelige studier og refleksjonsprosesser
 • Kan begrunne og formidle kunnskap ut fra ulike vitenskapsteoretiske posisjoner
 • Kan formulere og begrunne forskbare problemstillinger
 • Kan vurdere og diskutere relevante forskningsetiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan fremføre gode begrunnelser for valg av metoder i vitenskapelig arbeid
 • Kan kritisk vurdere egne og andres resonnementer ut fra vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiver

Innhold

Undervisningen knyttes til ulike forklaringsmodeller og menneske- og samfunnssyn sett i lys av grunnleggende vitenskapelige forskningstradisjoner. Sentrale temaer er grunnlaget for teorier om:

 • Hermeneutikk
 • Forholdet mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap
 • Motsetningen mellom ulike former for realisme og idealisme

Nyanseringer og mellomposisjoner vektlegges ved å knytte undervisningen til historiske og aktuelle vitenskapsteoretiske debatter. Hovedvekten vil bli lagt på debattene innenfor samfunnsvitenskap, og spesielt på de som er relevante i lys av fagområdene pedagogikk og spesialpedagogikk.

I undervisningen presenteres grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiv, og det forklares hvordan de kan anvendes i forskning og i profesjonelt arbeid. Etiske aspekter ved pedagogisk og spesialpedagogisk forskning belyses, og det legges spesiell vekt på å problematisere metodiske utfordringer i forskning på personer.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene i emnet er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og seminarer, i tillegg til det individuelle arbeidet. Det vil bli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene. Arbeidsformene og undervisningen vinkles i stor grad opp mot studentenes arbeid med masteroppgaven.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

To arbeidskrav som skal leveres skriftlig og individuelt, og som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

 • Arbeidskrav 1: 1000 ord +/- 10% innen vitenskapsteori
 • Arbeidskrav 2: 1500 ord +/- 10% innen metodologi

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen om en vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk problemstilling. Oppgavetekstene gjøres kjent ved emnets oppstart. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.