2022/2023

SBU3001/1 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper om 

  • velferdsstatens framvekst og begrunnelsene bak velferdsstaten
  • institusjons- og profesjonsutviklingen i velferdsstaten
  • velferdsreformer på ulike samfunnsområder og deres gjennomføring
  • ulike tilnærminger til sosial rettferdighet og medborgerskap og konsekvensene av dem

 

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

  • analysere den tette forbindelsen mellom utviklingen av moderne velferdssamfunn og den økende institusjonaliseringen og profesjonaliseringen knyttet til ulike arenaer og livsområder.
  • innta en kritisk, analytisk tilnærming til velferdsstatsutviklingen og institusjonenes og profesjonenes rolle i samfunnet.
  • analysere kritisk ulike velferdspolitiske ideologier

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene kunne

  • Kunne anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
  • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Kunne bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Innhold

Emnet skal gi studentene en grundig innføring i det historiske grunnlaget for utviklingen av moderne velferdssamfunn. Ulike begrunnelser for velferdsstaten vil bli drøftet, og det vil bli vist til hvordan disse gir seg utslag i ulike velferdsstatsmodeller. Emnet vil behandle grunnleggende spørsmål rundt sosial rettferdighet og medborgerskap, og praktiske konsekvenser av rådende ideologier om statens rolle i ulike verdispørsmål vil bli analysert og drøftet.

I emnet vil det bli redegjort for velferdsstatens framvekst og utvikling og hvordan den har bidratt til en institusjonalisering av livsløpet for ulike grupper. Studentene vil studere den tette forbindelsen mellom utviklingen av velferdssamfunnet og en medfølgende institusjonalisering og profesjonalisering av oppgaver som i tidligere samfunn ble sett på som oppgaver for familie, kirke og veldedige organisasjoner (barnehage, skole, sosiale og velferdstiltak). Kritiske synspunkter på velferdsstatens og dens framtidige rolle utvikling vil bli analysert og drøftet ut fra så vel økonomiske som ideologiske argumenter. Det vil rettes et kritisk søkelys på velferdsinstitusjonene og profesjonenes samfunnsmessige rolle.

Arbeids- og undervisningsformer

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, veiledning, muntlig presentasjon og litteraturstudier. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å kunne gå opp til eksamen skal studentene ha godkjent to arbeidskrav som skal leveres skriftlig og individuelt.

Arbeidskravene knyttes til eksamensoppgaven, og studentene vil få veiledning på disse gjennom semesteret.

Det kreves i tillegg frammøte på minst 75% for å gå opp til eksamen. Dette er begrunnet i forelesninger og seminaraktiviteter på samlingene som vil være direkte knyttet til
arbeidskravene.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 6000 ord.