2022/2023

SPE3002/2 Spesialpedagogisk teori

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • har utviklet kunnskap om hvordan kunnskap blir kunnskap
  • har utviklet kunnskap om hvordan det spesialpedagogiske gjenstandsfeltet kan undersøkes i lys av sentrale begreper og teorier i samfunnsvitenskapen
  • har utviklet kunnskap om hvordan man kan gjøre en analyse av ulike spesialpedagogiske temaer og utfordringer i lys av disse begrepene og teoriene med vekt på forholdet mellom individ og samfunn, og forholdet mellom forskning, politikk og praksis

Ferdigheter

Studenten

  • kan arbeide med teori på en måte som gjør at teorien setter seg i forståelsen og undersøkelsen av ulike spesialpedagogiske temaer og utfordringer
  • kan tilegne seg og bruke teoretisk kunnskap på en selvstendig måte
  • kan forstå forholdet mellom ulike teoretiske posisjoner og implikasjoner av disse for spesialpedagogisk forskning, politikk og praksis

Generell kompetanse

Studenten

Studenten

  • kan ta ansvar for egen læring og resultatet av egne arbeider
  • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser

kan bidra til nytenkning i fagfeltet

Innhold

Studieemnet undersøker tidsaktuelle problemstillinger i spesialpedagogikken i lys av sentrale begreper og teorier i samfunnsvitenskapen. Sentralt i dette arbeidet står dybdelesning av noen tekster som studentene forventes å kunne anvende i undersøkelsen av ulike spesialpedagogiske temaer og utfordringer.

Spesialpedagogikk som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets emne, men også gi grunnlag for spesialpedagogisk handling. Emnet i spesialpedagogisk teori inviterer derfor studentene til å diskutere spenningsforholdet mellom spesialpedagogisk forskning, politikk og ulike interesser i praksisfeltet.

Arbeids- og undervisningsformer

Veksling mellom litteraturstudier på egen hånd og i studiegrupper som studentene organiserer selv, forelesninger med skolerte og erfarne forelesere og seminarer med gruppearbeid. Det forutsettes at studentene har lest tekstene som gjennomgås på hver samling grundig forut for samlingen. 

På hvert av de fire seminarene arbeider gruppene med oppgaver som studentene også oppfordres til å jobbe med på egen hånd. To av oppgavene blir gitt til eksamen, der studentene skal velge en av oppgavene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det kreves et frammøte på minst 75 % av samlingene for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Refleksjonsnotat der det redegjøres for hvordan tekstene er lest og jobbet med.  6-timers skoleeksamen der studentene skal velge mellom to oppgaver som de har jobbet med på seminarene. Refleksjonsnotatet teller 30 % av eksamenskarakteren og leveres inn 2 uker før eksamen. Skoleeksamen teller 70% av karakteren. Begge deler må være bestått for å få bestått eksamen.