2022/2023

SPE3007/1 Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Studenten

 • har inngående kunnskap om språk- og literacy som fag- og forskningsfelt, nasjonalt og internasjonalt.
 • har kunnskap om og ferdigheter i å identifisere og analysere uvanlig utvikling og vansker innenfor og i samspillet mellom verbalspråket og skriftspråk
 • har kunnskap om begrepsdanning og begrepsutvikling
 • har kunnskap om ulike perspektiver på språk og makt i spesialpedagogisk teori og praksis
 • har kunnskap om språkets rolle og funksjon i praktisk-pedagogiske og utdanningspolitiske sammenhenger
 • har kunnskap om profesjonsetiske og institusjonskritiske aspekter ved språk og makt
 • kan analysere ulike aspekter ved språk og språklige prosesser, både på individ-, relasjons- og samfunnsnivå.

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og kritisk reflektere over egne synspunkter og erfaringer, utvikle faglig argumentasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan anvende et utvalg av de vanligste metoder og verktøy for kartlegging og samtidig kritisk vurdere anvendelse og forvaltning av både prosesser og resultater
 • kan analysere ulike praksiser og selvstendig identifisere og drøfte problemstillinger i lys av teori
 • kan identifisere etiske problemstillinger i denne delen av praksisfeltet og behandle disse fra ulike perspektiver

Generell kompetanse
Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Innhold

Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også et praktisk samfunnsrettet prosjekt/feltarbeid. Emnet vektlegger en bred tilnærming, der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnlag for kritisk refleksjon og drøfting av både profesjonsetikk og utdanningspolitikk.
Emnet tar opp:

 • Ulike perspektiver på språk – i utdanning og danning
 • Ulike teorier om språk og makt
 • Ulike metoder for analyse av språk og makt

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet/studiet går over to semestre og er samlingsbasert. For heltidsstudenter er oppstart i første semester av masterstudiet. Deltidsstudentene starter på emnet i tredje semester.
Samlingene inneholder forelesning, seminarer, gruppearbeid med presentasjoner. Veiledning og arbeidskrav legges utenom samlingene. Det er krav til betydelig egenaktivitet både under og mellom samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Emnets arbeidskrav som må være godkjent før oppmelding til eksamen er:

 • Oppfylle krav om frammøte.
 • Gjennomføre prosjekt/ feltarbeid og utarbeide rapport
 • Grunnregelen er at all undervisning og veiledning er obligatorisk. Nærmere om regler for fravær gis ved studiestart.

Eksamen

Eksamensoppgaven skal ta utgangspunkt i selvvalgt problemstilling som skal behandles gjennom teoretisk redegjørelse og drøfting. Problemstillingen skal relateres til emnets tematikk. Besvarelsen skal ha et omfang på 10.000 ord, +/- 10%, 12 pkt, linjeavstand 1,5.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle