2022/2023

SPE3008/1 Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • har kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.
 • har innsikt i forskjellige former for kunnskap som analytisk felt i rådgivning
 • har avansert kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for rådgivningsoppgaver.
 • har kunnskap om kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • har ferdigheter i rådgivning og veiledning som didaktisk prosess
 • har utviklet egne ferdigheter i rådgivningsarbeid gjennom praktiske øvelser.
 • kan utøve etisk refleksjon

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Innhold

Studiet/emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Temaene omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Det kan være barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og voksenopplæring, og dekker individ-, gruppe- og systemnivå.

Studiet/emnet tar opp:

 •     Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 •     Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 •     Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 •     Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 •     Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 •     Etiske utfordringer i rådgiverrollen

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert. For heltidsstudenter er emnet lagt i første semester av masterstudiet.  Deltidsstudenter starter på emnet i tredje semester.

Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom disse, blant annet ved litteraturstudier og gjennom et feltarbeid i siste del av emnet.  Det skal skrives et eksamensessay innenfor emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Emnets arbeidskrav som må være godkjent før oppmelding til eksamen er: Refleksjonslogg knyttet til høstsemesteret. Oppfylle krav om frammøte.

Grunnregelen er at all undervisning og veiledning er obligatorisk. Nærmere om regler for fravær ved deler av undervisningen gis ved studiestart.

Eksamen

Eksamensoppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling ut fra emnets innhold. Problemstillingen skal behandles gjennom teoretisk redegjørelse og drøfting. Eksamensessayet skal være på 10.000 ord, +/- 10%,  11/12 pkt, linjeavstand 1,5.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle