2022/2023

SPE3009/1 Fagpraksis i spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har inngående kunnskap om hvordan spesialpedagogisk praksis kan bidra til å fremme læring i ulike institusjoner.
  • har kjennskap til begrepsapparatet som brukes innen spesialpedagogisk praksis.
  • har innsikt i hvordan spesialpedagogen fyller sin rolle i barnehagen, skolen og hjelpeapparatet.

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende teoretiske perspektiv som grunnlag for analysere den spesialpedagogiske praksishverdagen.
  • kan analysere og vurdere hva som er et godt læringsmiljø for personer med spesialpedagogiske behov.

 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Innhold

Emnet skal gi innsikt i spesialpedagogikk som praktisk område. Emnet vektlegger praksis innenfor et relevant yrkesområde for den spesialpedagogiske profesjonen. Gjennom praksis skal studenten få innsikt i spesialpedagogisk profesjonsutøvelse. Områder som skal belyses gjennom praksis er områder som: normalitet, avvik, livskvalitet, likeverd og rettigheter. Disse områdene blir belyst opp mot systemrettet arbeid og institusjonsanalyse. Emnet skal danne grunnlag for mastergradsoppgaven innen spesialpedagogikk.

Emnet starter med en halv dags samling ved semesterstart. Deretter gjennomfører studentene praksis etter avtale med sine praksissteder. Halvparten av praksis må være gjennomført innen andre samlingsdag, som legges til månedsskiftet oktober/ november.

Emnet er i utgangspunktet kun mulig å velges sammen med masteroppgave på 30 studiepoeng.  

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av minimum 225 timer/ 30 dager praksis og to samlinger ved HiL med utgangspunkt i praksis. I tillegg til praksis skal studenten utvikle en praksisrapport basert på emnets pensum og de erfaringene man gjorde seg gjennom praksis. Praksisgjennomføringen er ellers beskrevet i eget notat om fagpraksis i spesialpedagogikk ved MA-studiet i spesialpedagogikk ved HiL. Informasjon om samlinger vil komme i undervisningsplanen, som blir tilgjengelig i god tid før studiestart. Det er obligatorisk oppmøte på samlinger. 

Tilrettelegging for heltid/ deltid

Praksis gjennomføres i høstsemesteret for alle, både heltid og deltid.

Se mer informasjon

Innlevering av praksisrapport og avvikling av muntlig eksamen for heltid:

Desember i samme høstsemester.

 

Innlevering av praksisrapport og avvikling av muntlig eksamen for deltid:

Mars i påfølgende vårsemester.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført 225 timer praksis

Eksamen

Praksisrapport med muntlig eksamen. Basert på erfaringer fra praksis og 500 sider pensum som følger emnet.