2022/2023

SPE3010/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten har

 • avansert kunnskap i et spesialisert felt innenfor fagfeltet spesialpedagogikk
 • inngående kunnskap i teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven
 • grundig innsikt i et tema eller fenomen fra flere ulike perspektiver
 • kjennskap til akademisk krav for analyse og skriftlig produksjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • syntetisere og fortette kunnskap
 • avgrense et større tema eller fenomen og gjøre det til gjenstand for forskning
 • velge og ta i bruk en eller noen metoder for å belyse masteroppgavens problemstilling
 • analysere et datamateriale ved bruk av teoretiske redskaper
 • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse, anvende sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene
 • vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten kan 

 • lese forskningslitteratur kritisk og reflektert
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag-, yrkes- og forskningsetikk
 • formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til det spesialpedagogiske fagfeltet

Innhold

Masteroppgaven skal være et omfattende og selvstendig arbeid ut fra en problemstilling knyttet til spesialpedagogikkens fagområde. Problemstillingen skal belyses vitenskapelig. Arbeidet skal være basert i teoretiske studier og kan knyttes til empiriske undersøkelser, enten students egne eller til eksisterende datainnsamlinger. Arbeidet med masteroppgaven skal gi studenten et grunnlag for selvstendig forskningsarbeid der analytiske evner og kritisk bevissthet blir øvet. Fullføring av masteroppgaven gir grunnlag for videre fordypning og skal dyktiggjøre deg i forskning og vitenskapelig metode. Det åpnes for at studenter (inntil 2 studenter) kan samarbeide om masteroppgaven.

30 stp oppgaver kan kun skrives som monografi.

Monografi:

Individuelle oppgaver tilsvarende 30 stp forventets å ha et omfang på 60 sider, dvs ca 24 000 ord, men skal ikke overskride 80 sider dvs ca 32.000 ord. Monografier skrevet av 2 studenter kan ha noe større omfang, +20 % av angitt norm.

Emnet er i utgangspunktet kun mulig å velges sammen med emnet Fagpraksis i spesialpedagogikk  (15 sp)

Arbeids- og undervisningsformer

Oppgaveseminar 1:
Det avholdes to obligatoriske oppgaveseminarer som del av masteroppgavearbeidet. Det første seminaret avholdes i februar (2. semester for heltids- og 4. semester for deltidsstudentene).  I seminaret innledes og starter prosessen med å utvikle prosjektplan for masteroppgaven. Prosjektplanen er et arbeidskrav som må godkjennes før veileder tildeles.

Kollokviegrupper:
I dette første seminaret opprettes kollokviegrupper og det forventes at disse arbeider seg gjennom et foreslått program gjennom semesteret som skal støtte utviklingen av egne prosjektplaner. Arbeidet i gruppen skal ende opp i et innlegg i oppgaveseminar 2.

Oppgaveseminar 2:
Det andre seminaret avholdes i juni samme semester. Gruppenes innlegg er sentralt i dette seminaret. Fagmiljøet deltar med et panel for å drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til prosjektplanen, krav til masteroppgaven, forskningsmetode og forskningsetikk, mm.

Prosjektplanen og veiledning:
Prosjektplanen skal godkjennes før veileder tildeles.

Normert tid for masteroppgaven på heltid er 2 semestre, på deltid er 3 semestre. Studentene kan i samråd med veileder forlenge denne tida. Den maksimale tida for rett til veiledning på masteroppgaven er imidlertid 5 semestre. Studentene har altså ikke tilgang på veiledning etter denne tida. Maksimaltida for veiledning regnes fra og med første semester etter at studenten er ferdig med emnene på studiet. Studenten kan likevel levere masteroppgaven etter denne tida, innenfor maksimaltida som studieretten for hele masterstudiet omfatter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Prosjektplanen er et arbeidskrav i masteroppgaveemnet. Den må godkjennes før arbeidet med masterprosjektet/masteroppgaven gjennomføres.

Det foreligger to frister for innlevering av prosjektplan: ca 10 august og 10. januar (August - for heltidsstudenter. Januar – for deltidsstudenter og studenter som har valgt å ta Fagpraksis i spesialpedagogikk (SPE3009).

Eksamen

Oppgaven evalueres av 2 sensorer der den ene er ekstern. En avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven nyttes til justering av karakteren på masteroppgaven. Det gis én samlet karakter som baseres på det skriftlige arbeidet og muntlig prøving. Det gis bokstavkarakter på oppgaven (A-F).

Bruk av tidligere arbeider i masteroppgaven:
Gjenbruk av tidligere eksamener er som hovedregel ikke tillatt i masteroppgaven. Dette er ikke til hinder for å videreutvikle arbeid fra tidligere eksamener, men må gjøres rede for ved vanlig bruk av kildehenvisning.  Denne bestemmelsen gjelder ikke for prosjektskisse levert til masteroppgaveseminar som kan gjenbrukes uten bearbeiding.