2022/2023

2MNF171-7 Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter
 • har inngående kunnskaper om og kan reflektere over naturvitenskapelig forsknings rolle i samfunnet
 • har inngående kunnskap om læreplanen og læringsprogresjoner i evolusjon og artsbegepet
 • har kunnskap om hvordan elevene kan bidra inn i autentisk forskning gjennom innhenting av for eksempel forskningsdata
 • Har kunnskap om klimaforskning og gen- og bioteknologi og anvendelse av disse kunnskapene.
 • Har inngående kunnskap om hvordan elevene kan utvikle kritisk tenkning knyttet til gen- og bioteknologi i hverdagen

Ferdigheter
Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre utforskende undervisning i nærmiljøet gjennom hvordan elevene kan bidra inn i autentisk forskning gjennom innhenting av for eksempel forskningsdata
 • kan kritisk reflektere over hvordan naturvitenskapelig forskning kan bringes inn i klasserommet på mellom- og ungdomstrinnet
 • Kunne kritisk reflektere rundt validitet og rehabilitet i naturvitenskapelig- og utdanningsvitenskapelig forskning

Generell kompetanse
Studenten

 • kan reflektere over fag og yrkesetiske utfordringer i naturfag
 • kan bidra til å utvikle faget videre på mellom- og ungdomstrinnet, og utvikle nye ideer til metoder, tilnærmingsmåter i undervisningen 

Innhold

 • Naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåter
 • Naturvitenskapelig forskning i det moderne samfunnet (hvor foregår forskningen? hvem forsker, rammefaktorer? hva forskes det på? Hvilken relevans har forskningen for samfunnet, økonomi og etikk og natur?)
 • Å ta autentisk naturvitenskapelig forskning inn i klasserommet på mellom- og ungdomstrinnet (elever som medforskere og bidragsytere) f. eks genteknologi og klimaforskning (The Globe Program eller tilsvarende)

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer 
 • Selvstudium

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuell rapport som inneholder beskrivelse av det studenten har arbeidet med i forskningsprosjektet og et refleksjonsnotat om hvordan forskningen kan brukes i naturfagundervisning på 1.-7. trinn
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
 • 80 % obligatorisk deltagelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle