2022/2023

2MMA171-3 Matematikk 2, emne 3: Tall og algebra, statistikk og sannsynlighetsregning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om å arbeide med og undervise i ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innenfor de matematiske kunnskapsområdene tall, algebra og statistikk og sannsynlighetsregning
 • har kunnskap om matematisk teoridannelse, knyttet til den systematiske oppbyggingen av matematiske emner, blant annet tallteori
 • har kunnskap knyttet til progresjonen innenfor de matematiske kunnskapsområdene tall, algebra og statistikk og sannsynlighetsregning gjennom grunnskolen
 • har kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder som er relevante for matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere elevenes læring som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring innenfor de matematiske kunnskapsområdene tall, algebra og statistikk og sannsynlighetsregning
 • kan variere undervisningsformer med bakgrunn i teori og egne erfaringer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Innhold

 • Fordypning og videre linjer fra de skolefaglige hovedområdene Tall og algebra og Statistikk og sannsynlighetsregning
 • Statistikk knyttet til kvantitativ forskningsmetode
 • Kvalitativ forskningsmetode knyttet til læring og undervisning i matematikk
 • Bruk av forskning og undersøkelser som undervisningsverktøy
 • Fordypning i matematikkdidaktiske emner
 • Matematisk teoridannelse
 • Bevis og argumentasjon
 • Representasjonsformer og visualisering
 • Eksperimenterende og utforskende arbeidsmåter
 • Regneark og IKT i matematikkundervisningen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver, individuelt og/eller i grupper
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i undervisningsplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 5 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Matematikk 2, emne 3 teller 50 % av endelig karakter i Matematikk 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Gjeldende læreplan for grunnskolen
 • 8 A4-sider med håndskrevne notater
 • Kalkulator uten kommunikasjonsmulighet