2022/2023

2MMA171-7 Matematikk: Matematisk tenkning og agumentasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike typer av matematisk argumentasjon og bevis
 • har inngående kunnskap om bruk av ulike representasjoner i elevers argumentasjon og bevis
 • har inngående kunnskap om prosessen der matematisk kunnskap utvikles gjennom utforskning fulgt av oppdagelse og bevisføring
 • har avansert kunnskap om hva matematisk tenkning innebærer i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan produsere, diskutere og analysere matematisk argumentasjon og bevis
 • kan lede elevers læring av bevis og argumentasjon
 • kan bruke matematikkdidaktisk forskning til å planlegge og evaluere matematikkundervisning der utforskning følges av bevis og argumentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hvordan arbeid med problemløsning, bevis og argumentasjon kan fremme elevers kritiske tenkning og dannelse
 • kan redegjøre for matematikkens egenart og inspirere elever til å oppdage estetikk i matematikken 
 • har inngående kunnskap om formativ vurdering gjennom elevers utforskende og argumenterende matematiske aktivitet

Innhold

 • Matematisk bevis, argumentasjon og deduksjon
 • Matematiske teoribygninger og deres rolle i matematisk bevis
 • Representasjoner, analogier, metaforer og multimodalitet i matematisk tenkning
 • Læring og undervisning av matematisk bevis og argumentasjon: Utforskende og oppdagende arbeidsmåter (inquiry), lærerledet matematikksamtale, transformasjon av lærerkunnskap i matematikk til relevant kunnskap for elever
 • Avansert tallteori med utgangspunkt i delelighet og primtall

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en undervisningsplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i undervisningsplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig digital skoleeksamen på 6 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Datamaskin tilkoblet internett