2022/2023

2MPRA171-2 Praksisstudium 2. studieår: Eleven og elevmangfoldet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til barneskole
 • har kunnskap om skolens arbeid med konflikthåndtering, mobbing, barn og unge i krise, samt skolens planer for krisehåndtering

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere undervisning i fagene matematikk, norsk og valgt undervisningsfag
 • kan lede læreprosesser for de yngste elevene
 • kan reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
 • kan samhandle med elever, foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktører
 • kan utvikle mål for opplæringen i ulike fag og vurdere elevenes måloppnåelse
 • kan bruke digitale verktøy i undervisning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre lærerfaglige oppgaver med alle elever
 • har utviklet egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse

Innhold

Praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Praksis er en integrert del av alle fagene i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. Det er progresjon i praksisstudiet, og opplæringen er tilpasset studentenes fagvalg og knyttet til ulike sider av skolens virksomhet. 

 • Profesjonsetikk i møtet med elevmangfoldet (kulturelt, språklig, religiøst og sosialt)
 • Elevenes forutsetninger
 • Elevvurdering og vurdering for læring
 • Barn i vanskelige livssituasjoner
 • Tilpasset opplæring
 • Digitale læremidler og digitale verktøy
 • Digitale medier som møteplass og læringsarenaer
 • Overgang fra barnehage til barneskole
 • Gruppedynamikk, gruppesammensetninger og individets rolle
 • Gjeldende lov- og planverk
 • Kommunikasjon- og relasjonskompetanse
 • Tverrfaglig arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet i andre studieår består av totalt 35 dager (15 dager høst og 20 dager vår), og opplæringen skal gjennomføres på 1.- 4. trinn i grunnskolen. Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter. Praksispartiet skal være på samme praksisskole med samme praksislærer både høst og vår.

Hvert praksisparti har i tillegg til praksislærer en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagene og i praksisperiodene.

Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen. Disse er nærmere beskrevet i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praksis høst (førpraksismøte, 15 praksisdager, midtveisvurdering og profesjonsseminar)
 • Praksis vår (20 praksisdager, sluttsamtale og profesjonsseminar)

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.