2022/2023

2MPRA171-3 Praksisstudium 3. studieår: Skolen som organisasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse i fagene matematikk, norsk og alle valgte undervisningsfag
 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø
 • kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
 • kan samhandle med elever, foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktører

 

Generell komtpetanse

Studenten

 • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis

Innhold

Praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Praksis er en integrert del av alle fagene i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. Det er progresjon i praksisstudiet, og opplæringen er tilpasset studentenes fagvalg og knyttet til ulike sider av skolens virksomhet. 

 • Skolen som organisasjon og dens mandat
 • Skolens profesjonelle læringsfellesskap
 • Skolens samarbeidspartnere
 • Skole-hjem-samarbeid
 • Mobbing og trakassering
 • Profesjonsetikk
 • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Endrings- og utviklingskompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet i tredje studieår består av totalt 20 dager, og opplæringen skal gjennomføres på 5.- 7. trinn i grunnskolen. Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter.

Hvert praksisparti har i tillegg til praksislærer en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagene og i praksisperiodene.

Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen. Disse er nærmere beskrevet i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gjennomført praksis (førpraksismøte, 20 praksisdager, sluttsamtale og profesjonsseminar)

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.