2022/2023

2MPRA171-5 Praksisstudium 5. studieår: Forsknings- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap, alene og sammen med andre
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen
 • kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse

Innhold

Praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Praksis er en integrert del av alle fagene i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. Det er progresjon i praksisstudiet, og opplæringen er tilpasset studentenes fagvalg og knyttet til ulike sider av skolens virksomhet. 

 • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av endringskompetanse
 • Endringsprosesser i skolen
 • Analyse av læringsprosesser i lys av forskningsbasert kunnskap og pedagogisk teori
 • Digital dannelse og mediekompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet i femte studieår består av totalt 15 dager, og opplæringen skal gjennomføres på 1.- 7. trinn i grunnskolen. Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter.

Hvert praksisparti har i tillegg til praksislærer en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagene og i praksisperiodene.

Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen. Disse er nærmere beskrevet i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gjennomført praksis (førpraksismøte, 15 praksisdager og sluttsamtale)

Eksamen

Praksis har individuell vurdering og vurderes til Bestått/Ikke bestått.