2022/2023

2MEN171-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver, læremidler, digitale læringsarenaer, kartleggingsverktøy og vurderingspraksis for engelskfaget
 • har kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling i engelsk, og om progresjon i engelskfaget
 • har kunnskap om engelskspråklig litteratur og film tilpasset elevgruppen
 • har innsikt i meningsfull og språkstimulerende bruk av tekster, filmer og digitale ressurser tilpasset elevgruppen
 • har kunnskap om samfunnsliv og kulturuttrykk med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, demokrati og medborgerskap og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • har innsikt i hvordan ulike læringsstrategier bidrar til utvikling av selvregulerte elever
 • har kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring  i engelsk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 1–7

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke muntlig og skriftlig engelsk sikkert og selvstendig i ulike situasjoner og sjangere, med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan bruke vurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen
 • kan velge ut og legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og film på en måte som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene, interkulturell kompetanse, forståelse av de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og de overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • kan planlegge og lede undervisning og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter og læremidler, også digitale, til bruk i opplæringen
 • kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning og egnede lærebøker og andre læremidler

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling av ferdigheter i engelsk inkludert interkulturell kompetanse, demokrati og medborgerskap og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • kan utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • kan formidle om kulturuttrykk og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 1-7
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst

Innhold

 • Et utvalg tekster og andre kulturelle uttrykk egnet til å fremme studentenes kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, refleksjon, samt deres engelskspråklige og litteraturfaglige kompetanse
 • Et utvalg tekster med fokus på litteratur og andre kulturuttrykk egnet til å fremme språklig og interkulturell læring på 1.-7. trinn
 • Styrings- og veiledningsdokumenter
 • Læreplanarbeid, vurdering i engelskfaget
 • Utvikling, tilpasning og vurdering av undervisning, inkludert utforming, vurdering og tilpasning av lærestoff og læremidler for 1.-7. trinn
 • Innføring i relevant fagspråk
 • Språkopplæring i et historisk perspektiv
 • Utvikling av kommunikative ferdigheter (muntlig formidling og dialog i klasserommet)
 • Relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går i høstsemesteret og legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil 4 arbeidskrav, hvorav minst 1 muntlig. Arbeidskravene vil være individuelle og/eller i grupper. Detaljerte retningslinjer og innleveringsfrister vil gå fram av undervisningsplanen
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk. Både innhold og språkferdigheter (engelsk) må møte minimumskravene for at en student skal få ståkarakter. 

Prestasjonen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget Engelsk 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen