2022/2023

2MEN171-4 Engelsk 2, emne 4: Research and development in the English subject

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale dokumenter og ressurser for engelskfaget
 • har kunnskap om noen sentrale teorier om fremmedspråkopplæring
 • har kunnskap om ulike typer tekst samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har inngående kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom oppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i forskjellige sjangre, og være en god språkmodell for elevene
 • kan bruke digitale læringsverktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og pedagogisk arbeid med elever
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle
 • temaer til bruk i undervisning, blant annet i tverrfaglige prosjekt
 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster
 • kan gjennomføre et selvstendig FoU-arbeid under veiledning
 • kan anskaffe, anvende og analysere data på en kritisk og selvstendig måte som følger gjeldende etiske normer
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving på engelsk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan bidra til faglig utvikling og nytenkning gjennom å utføre et mindre forskningsprosjekt
 • kan forholde seg selvstendig til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

 • Utvikling av problemstilling, valg av metode, kildebruk og egne skriveferdigheter gjennom akademisk skriving på engelsk
 • Selvstendig vitenskapelig arbeid som viser forståelse, refleksjon og modning
 • Utvikling av didaktisk og pedagogisk kompetanse
 • Innføring i relevant fagspråk
 • Innføring i relevante forskningsmetoder (f.eks. observasjon og spørreskjema som forskningsmetode)
 • Anvendelse av vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Forskningsetikk
 • Utvikling av kommunikative ferdigheter (muntlig formidling og dialog i klasserommet)
 • Dialogisk vurdering

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går i vårsemesteret og legges opp med en innføringsdel bestående av ukentlig undervisning i form av seminarer. Det videre arbeidet med oppgaven utføres individuelt, under veiledning. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Godkjent prosjektskisse
 • Deltakelse på minst to veiledninger basert på skriftlig materiale innlevert på forhånd
 • Deltakelse med fremlegg på oppgaveseminar
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell FoU-oppgave/ fordypningsoppgave på 5000-6000 ord forankret i en fagdidaktisk problemstilling.

I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk. Både innhold og språkferdigheter (engelsk) må møte minimumskravene for at en student skal få ståkarakter.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 2, emne 4 teller 50 % av endelig karakter i faget Engelsk 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle