2022/2023

2MEN171-7 Engelsk: Making meaning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende begreper innenfor systemisk-funksjonell grammatikk
 • har inngående kunnskap om eksplisitt skriveopplæring og leseopplæring, samt forholdet mellom lesing og skriving
 • har inngående kunnskap om lingvistiske, semantiske og semiotiske trekk som kjennetegner ulike teksttyper
 • har kunnskap om bilde/språk-relasjoner, samt deres rolle i barn og unges literacy-utvikling og annenspråklæring
 • har kunnskap om metoder for å anvende begrepsapparat fra systemisk-funksjonell grammatikk i arbeidet med tekst i engelskundervisningen
 • har inngående innsikt i hvordan eksplisitt arbeid med tekst er relevant for formålsparagrafens demokratiseringsprinsipp 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere engelske tekster med utgangspunkt i det lingvistiske, semantiske og semiotiske teorigrunnlaget og begrepsapparatet
 • kan på et avansert nivå kommunisere på muntlig og skriftlig engelsk om faglige problemstillinger tilknyttet emnet og profesjonsutøvelsen
 • kan knytte det teoretiske tilfanget i kurset til kunnskap om eksplisitt skrive- og leseopplæring i engelsk, og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere hvordan eksplisitt skrive- og leseopplæring fremmer engelskopplæringens verdigrunnlag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til eksplisitt arbeid med tekst
 • Kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg basert på innsikter om tekstproduksjon fra systemisk-funksjonell grammatikk
 • kan bidra til faglig utvikling og nytenkning med fokus på eksplisitt skrive- og leseopplæring

Innhold

 • Innføring i grunnleggende tekstanalytiske verktøy hentet fra systemisk-funksjonell grammatikk
 • Analyse med utgangspunkt i systemisk-funksjonell grammatikk av språklige trekk som kjennetegner forskjellige teksttyper, inkludert sammensatte tekster
 • Eksplisitt skrive- og leseopplæring i engelsk som tar sikte på å utvikle elevenes tekstkyndighet
 • Innføring i relevant fagspråk
 • Bruk av relevante digitale verktøy
 • Utvikling av kommunikative ferdigheter (muntlig formidling og dialog i klasserommet)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp i form av seminarer og nettbasert arbeid, individuelt og i grupper. Nærmere spesifikasjon vil fremgå i årsplan og semesterplan. Aktiv deltakelse gjennom høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2 obligatoriske arbeider (muntlig og/eller skriftlig) levert i henhold til frister spesifisert i undervisningsplanen
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. 

I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk. Både innhold og språkferdigheter (engelsk) må møte minimumskravene for at en student skal få ståkarakter.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle