2022/2023

2MNK171-5 Norsk emne 5: Norsk litteratur med vekt på litteratur for barn og unge

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om hovedlinjene i norsk litteraturhistorie, med vekt på barne- og ungdomslitteraturhistorie
 • har inngående kunnskap om barnelitteraturens egenart
 • har spesialisert innsikt i sentrale forfatterskap, tematikker og sjangrer i litteratur for barn, ungdom og voksne
 • har inngående kunnskap om relevant sjangerteori og forholdet mellom barne- og ungdomslitteratur og ulike medier
 • har inngående kunnskap om litteraturdidaktikk og litteraturformidling
 • har inngående kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmåter i litteraturforskning, samt relevante vitenskapsteoretiske perspektiver.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur basert på ulike teoretiske tilganger
 • kan reflektere over litteraturens funksjoner og verdi for barn og unges ulike danningsprosesser
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i norskfagets litteraturundervisning
 • kan bruke relevante estetiske teorier og metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid på litteraturfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker norskfagets uttrykksformer og kan formidle faglig avansert forsknings- og utviklingsarbeid på begge målformer og muntlig til ulike målgrupper.
 • har oversikt over og kan på avansert nivå kommunisere faglige problemstillinger knyttet til litteratur og litteraturundervisning i skolen

Innhold

 • Et utvalg på mellom 15 og 20 litterære verk for barn, ungdom og voksne fra ulike litterære epoker, der alle sjangrene er representert
 • Barndomsforståelser i litteraturen
 • Ulike teoridannelser og ulike teoretiske tilganger til litterære verk
 • Litterær analyse og litteraturdidaktikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir lagt opp i form av seminarundervisning, forelesninger og arbeid i grupper. Det kreves også individuelt arbeid. Aktiv deltakelse i undervisningen er en viktig del av studiet. Studentene skriver oppgaver og får respons. Arbeidsformene er videre spesifisert i undervisningsplanen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • én individuell skriftlig innleveringsoppgave
 • ett individuelt muntlig framlegg, individuelt eller i par
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Begge målformer skal være representert i emnet. 

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 virkedager over oppgitt emne, på norsk og på maksimalt 4000 ord (ikke medregnet overskrifter, innholdsfortegnelse og litteraturliste).

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.