2022/2023

2MKRLE171-5 KRLE: Flerkulturelt mangfold i utdanning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har inngående kunnskaper om kulturelle endringsprosesser og betydningen som kultur, religion/livssyn og språk har for samfunnet og identitetsdannelsen
 • har inngående kunnskaper om strukturell diskriminering og ekskluderingsprosesser
 • har inngående kunnskaper om mangel- og ressursdiskurser i opplæring og utdanning
 • har inngående kunnskaper om den pedagogiske og religionsdidaktiske forskningen på feltet

Ferdigheter

Studenten 

 • kan analysere sentrale begreper innenfor flerkulturell opplæring
 • kan analysere og forholde seg kritisk til politiske føringer og pedagogiske praksiser på feltet
 • kan anvende teoretiske perspektiver i arbeid med praktiske problemstillinger 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan anvende sine kunnskaper til å drøfte og tilrettelegge for å gjennomføre tilpasset opplæring i en opplæringskontekst preget av kulturelt, språklig og religiøst/livssynsmessig mangfold
 • kan kommunisere om faglige temaer innenfor feltet med studenter, fagmiljøet og allmennheten

Innhold

 • Sentrale teorier om kulturelt, religiøst/livssynsmessig og språklig mangfold
 • Flerkulturelt samfunn og flerkulturell identitet
 • Didaktiske perspektiver på mangfold
 • Politiske føringer og pedagogiske praksiser på feltet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminarer
 • Bruk av digital læringsplattform
 • Veiledning i gruppe eller individuelt

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % deltakelse i undervisning
 • Seminarframlegg

Eksamen

 • Skriftlig utviklingsarbeid knyttet til selvvalgt tema, individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer. Omfang: 2500-3000 ord (ikke medregnet referanser). Ved gruppearbeid økes kravet til omfang til 3500-4000 ord. Alle deltakere i gruppa står til ansvar for alt innhold i prestasjonen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle