2022/2023

2MKRLE171-7 KRLE: Dannelse, profesjonsetikk og humanistiske vitenskapstradisjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har inngående kunnskaper om ulike dannelsestradisjoner
 • har inngående kunnskaper om etiske problemstillinger innenfor utdanningsfeltet
 • har inngående kunnskaper om utvalgte humanistiske vitenskapstradisjoner 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan drøfte dannelsesbegrepets betydning for utviklingen av det moderne kulturmønsteret
 • kan drøfte ulike sider ved profesjonsetikken i det moderne
 • kan drøfte hvordan ulike humanistiske vitenskapstradisjoner kommer til uttrykk på det pedagogiske og det profesjonsetiske området

 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan forstå og drøfte betydningen av dannelsesteoretisk og profesjonsetisk kunnskap for undervisningen i grunnskolen

Innhold

 • Idéhistoriske og aktuelle perspektiver på dannelse, profesjonsetikk og humanistiske vitenskapstradisjoner

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesinger og seminarer
 • Tekststudier
 • Muntlige framlegg
 • Bruk av digital læringsplattform

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltakelse med framlegg og respons i seminar ifølge semesterplanen
 • 80 % deltakelse i undervisningen

Eksamen

Fem timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen