2022/2023

2MKRLE171-6 KRLE: Religion, politikk og medier

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike religiøse og sekulære syn på og begrunnelser for menneskerettighetene.
 • har inngående kunnskap om hvordan religionsfrihet, ytringsfrihet og andre menneskerettigheter gir rammer for religionsutøvelse og religionsundervisning, og kjennskap til hvordan Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har behandlet saker om religionsfrihet.
 • har inngående kunnskap om hvordan religion og livssyn gjør seg gjeldende i den politiske sfæren, og om utviklingen i lovgivning som regulerer religion og livssyn, med vekt på Norge og andre europeiske land.
 • har inngående kunnskap om aktuelle utviklingstrekk knyttet til religioner og livssyn i Norge og andre europeiske land, blant annet sekularisering, re-sakralisering og migrasjon samt tros- og livssynsdialog, og kunnskap om hvordan dette påvirker skolens hverdag.
 • har inngående kunnskap om hvordan religion og livssyn kommer til uttrykk i medier, herunder digitale medier, i Norge.
 • har inngående kunnskap om hvordan religion formes og endres når den formidles på ulike måter i dagens medie- og informasjonssamfunn.
 • har inngående kunnskap om bruk av samfunnsvitenskapelige perspektiver og metoder i utforsking av religion i dag.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver på religion og livssyn slik de framtrer i Norge og andre europeiske land.
 • kan vurdere religioner og livssyns rolle i samfunnet med maktkritiske perspektiver, inkludert kjønnsteoretiske perspektiver.
 • kan kritisk vurdere ulike begrunnelser for menneskerettighetene og analysere hvordan menneskerettigheter brukes på forskjellige måter, inkludert som verdisystem og som juridiske rammer.
 • kan analysere medietekster om ulike religiøse temaer ut fra ulike perspektiver.
 • kan analysere hvordan utviklingstrekk i samfunnet påvirker rammene for KRLE-undervisningen i skolen og bidra til en relevant utvikling av faget.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan problematisere og reflektere over hvordan de ulike temaene som tas opp i emnet, påvirker hvordan vi forstår religion som begrep og kategori.
 • kan Reflektere over hvordan ulike forståelser av religion som begrep og kategori kommer til uttrykk i utformingen av og undervisningen i KRLE-faget.

Innhold

 • Emnet har tre hovedområder: (1) religion og menneskerettigheter, (2) religion og politikk og (3) religion og medier.
 • I emnet utforsker studentene hvordan de ulike områdene overlapper og virker sammen, og hvordan religion og livssyn formes og utvikles i møte med menneskerettigheter, medier og politikk.
 • Gjennom utforskingen av de tre hovedområdene tematiseres også religion som begrep.
 • I alle deler av emnet drøftes relevansen for undervisningen i skolen.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminarer med studentpresentasjon
 • Selvstudium
 • Bruk av digital læringsplattform
 • Oppgaveskriving under veiledning

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlig oppgave om et utvalgt tema på 2000 ord
 • Fagsamtale med lærer
 • 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen 
 • Utarbeiding av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen