2022/2023

2MMU171-2 Musikk 1, emne 2: Musikalsk barne- og ungdomskultur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om musikalsk barne- og ungdomskultur, lek, identitetsprosesser og musikalsk utvikling
 • har kunnskap om læring, estetiske og kreative læringsprosesser og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning
 • har kunnskap om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnskontekster, medier og teknologi
 • har kunnskap om ulike begrep og fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk, og hvordan slike begreper er kroppslig og kulturelt forankret

Ferdigheter

Studenten

 • kan akkompagnere og uttrykke seg musikalsk på ulike instrumenter 

 • kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike tradisjoner og sjangere og uttrykke opplevelser med og kunnskap om denne musikken gjennom ulike uttrykksformer
 • kan reflektere over hvordan musikkpreferanser, musikkunnskap og musikerskap henger sammen med identitet og kultur
 • kan lede aktiviteter som utforsker musikkteoretiske begreper gjennom bevegelse, samspill, lytting og musikkskaping
 • mestrer ulike innfallsvinkler til grunnopplæring og progresjon i musikkfaget og er fortrolig med grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk
 • kan bruke musikkfaglige arbeidsformer i arbeid med tverrfaglige tema og knytte musikkfaglige problemstillinger til disse temaene
 • kan planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpassa og inkluderende musikkundervisning

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i hvordan musikk fungerer som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn preget av mangfold og krysskulturelle kontekster
 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp, reflektere over ulike tilnærminger til progresjon og legge opp til videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk

Innhold

 • Praktisk arbeid med musisering, musikkteori og lytting
 • Spill på ulike instrumenter med hovedvekt på piano
 • Praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning, med vekt på praktisk musikkteori og lytting i flermodalt perspektiv
 • Pedagogisk teori med hovedvekt på barne- og ungdomskultur, identitet, musikalske og estetiske læreprosesser og musikalsk utvikling

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk arbeid med musikk og musikalsk instruksjon og ledelse
 • Studentstyrt aktivitet og arbeid
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Veiledning
 • Bruk av digital læringsplattform

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst to ganger forberede, fremføre og/eller lede en musikalsk aktivitet med gruppa (spesifiseres i undervisningsplanen). Det skal leveres et notat med didaktiske overveielser knyttet til gjennomføring av aktiviteten
 • To individuelle kortere skriftlige oppgaver
 • Nettseminar knyttet til emnets problemstillinger
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

 • 6 timers skriftlig skoleeksamen bestående av 3 oppgaver fra utvalgte deler av emnets tematikk. Alle 3 oppgaver vektes likt. Teller 50% av karakteren i emnet.
 • Individuell praktisk eksamen der studentene leder klassen i en musikkaktivitet knytta til musikkteori og/eller lytting. Varighet 15 minutter. Et didaktisk skjema der aktiviteten er beskrevet skal leveres sensorene når eksamen starter. Teller 50 % av karakteren.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Musikk 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget Musikk 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Ingen

Del 2: Alle