2022/2023

2MMU171-4 Musikk 2, emne 4: Musikklæreren som forsker og formidler

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kjennetegn på et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og om fellesskap for musikalsk læring
 • har kunnskap om grunnlagslitteratur og aktuelle debatter om skolefaget musikk og musikk som vitenskaps- og kunstfag
 • har forskningsbasert kunnskap om musikkopplæring
 • har kunnskap om ulike metoder for forskings- og kunstnerisk utviklingsarbeid relatert til musikkfaget, eksempelvis autoetnografi og aksjonsforskning
 • har kunnskap om estetiske arbeidsformer og læreprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre et selvstendig fagdidaktisk og/eller kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid som bygger på grunnleggende forskningsetiske prinsipp
 • kan lage og utøve egen musikk ved hjelp av akustiske og digitale instrument
 • kan lage og utøve et variert repertoar der musikk, dans og drama inngår, alene og i samspill med andre
 • kan planlegge, lede, gjennomføre og vurdere prosjektarbeid der musikk og andre estetiske uttrykk inngår
 • kan legge til rette for elevvurdering som bygger på forskningsbasert kunnskap om vurdering, musikkfaglig kompetanse og kulturteoretisk refleksjon, og kan kommunisere grunnlaget for vurderinga til andre

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i faglige endringsprosesser gjennom å legge vekt på innovasjon, endring og fleksibilitet i egen lærerrolle
 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige prosjektarbeid 

Innhold

 • Praktisk arbeid med musisering, framføring og formidling
 • Undervisning på valgfritt instrument (inkludert direksjon, laptop, komposisjon) 
 • Praktisk arbeid med planlegging og gjennomføring av prosjektarbeid, tverrfaglige samarbeidsprosesser og faglig utviklingsarbeid
 • Forskningslitteratur, vitenskapsteori og metodologi med hovedvekt på faglig utviklingsarbeid i musikkfaget og musikkutdanning som forskningsfelt
 • Studenten skriver en forsknings- og utviklingsoppgave (FoU-oppgave). Oppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studentene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Hensikten med oppgaven er å gi en sammenhengende framstilling av og refleksjon over sentrale spørsmål som studenten vil møte i profesjonsutøvelsen. Oppgaven er veiledet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk arbeid med musikk og musikalsk instruksjon og ledelse
 • Studentstyrt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Veiledning
 • Bruk av digital læringsplattform

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst to ganger forberede og fremføre musikk for studentgruppa, alene og/eller sammen med andre
 • Minst to ganger gi tilbakemelding på fremføringer fra andre studenter
 • Godkjent problemstilling til FoU-oppgaven
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

 • En profesjonsrettet og praksisrelevant semester-/FoU-oppgave. Teller 50 % av karakteren i emnet.
 • Praktisk gruppeeksamen der studentene skal gjennomføre og presentere et prosjektarbeid. Studentene skal vise ferdigheter i og evne til samspill og formidling gjennom sang og spill på ulike instrumenter, i kombinasjon med andre uttrykksformer som dans og drama. Gruppa får en felles karakter på prosjektet. Studentene leverer et individuelt refleksjonsnotat i etterkant og får individuell karakter på det. Gruppekarakter og individuell karakter legges sammen og vektes 49 %/51 %. Sammenlagt karakter på praktisk gruppeeksamen teller 50 % av karakteren i emnet.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Musikk 2, emne 4 teller 50 % av endelig karakter i faget Musikk 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle

Del 2: Alle