2022/2023

2MMU171-5 Musikk: Fagdidaktikk musikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert og forskningsbasert kunnskap i musikkfagets didaktikk som vitenskapsfag
 • har avansert og forskningsbasert kunnskap i musikkfagets didaktikk som profesjonsrettet fag og operasjonalisert metodefag
 • har inngående kunnskap om planlegging og fagutviklingsarbeid, progresjon, målsetting og vurdering i undervisning og elevers læring i musikkfaget
 • har inngående kunnskap om digitale og analoge læremidler og organiseringsprinsipper i musikkfaget
 • har inngående kunnskap om flermodale og tverrfaglige aspekter ved musikk og musikkundervisning

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere musikkfaglige problemstillinger basert på kunnskap om musikkfagets egenart og verdigrunnlag, og anvende innsikter fra analyse av faglige problemstillinger til undervisnings- og fagutviklingsarbeid
 • kan tilegne seg forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring i musikkfaget, og anvende den i profesjonsutøvelse og undervisningsarbeid
 • kan på avansert nivå anvende prinsipp for læringsorientert vurdering i musikkfaget og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere, vurdere og formidle relevante faglige og etiske problemstillinger med vekt på musikkdidaktiske spørsmål og bidra til utvikling av musikkfaglige felleskap på den enkelte skole
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg i musikkfaget
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer musikkfaglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan forholde seg til begynneropplæring i lys av emnets læringsutbyttebeskrivelser

Innhold

 • Kulturorientert musikkpedagogikk
 • Musikkdidaktikk som vitenskapsfag, profesjonsrettet kompetanse og didaktisk-metodiske ferdigheter med vekt på planlegging, progresjon og faglig utviklingsarbeid, musikkfaglige fellesskap og pedagogisk nytenkning samt målsetting og læringsorientert vurdering
 • Praktisk-didaktisk arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer med studentframlegg og diskusjon
 • Praktisk og veiledet arbeid med utvikling av didaktiske opplegg
 • Bruk av digital læringsplattform 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Godkjent tema for eget musikkfaglig og didaktisk utviklingsarbeid
 • Deltakelse på seminar med presentasjon av eget musikkfaglig og didaktisk utviklingsarbeid. Til presentasjonen skal det legges ved en skriftlig oversikt 
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

Gjennomføre og presentere et individuelt musikkfaglig og didaktisk utviklingsarbeid.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle