2022/2023

2MMU171-7 Musikk: Musikk, skole og samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan opplæring i musikkfaget kan gjøres relevant og tilfredsstillende for alle elever
 • har avansert kunnskap om musikalsk barne- og ungdomskultur knyttet til profesjonsrettet og didaktisk kompetanse
 • har inngående kunnskap om musikkfagets relasjon til skole og samfunn
 • har avansert kunnskap om musikkfaget i det digitale samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre musikkundervisning som fremmer elevers musikalske aktørskap og vitenskapelige tenkemåte
 • kan vurdere og diskutere hvordan digitale og analoge undervisningsteknologier og kvalitetssystem inkluderer og ekskluderer deltakelse i musikk, skole og samfunn
 • kan på avansert nivå diskutere hvordan musikkfaget på ulike måter kan virke inn på eller være gjenstand for ønskede samfunnsendringer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til musikkundervisning og samfunnsutfordringer og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere og vurdere relevante musikkfaglige og etiske problemstillinger knyttet til barne- og ungdomskultur, digitalisering, media og vurderingskultur
 • kan bidra til utvikling av tverrfaglige profesjonsfellesskap ved den enkelte skole og bruke avansert musikkdidaktisk kompetanse i arbeid med overordnede problemstillinger

Innhold

 • Musikkfaget i skolen og samfunnet
 • Barne- og ungdomskultur, profesjonsrettet kompetanse og didaktisk ferdighet
 • Musikk i det digitale samfunnet
 • Kritiske vurderingspraksiser
 • Praktisk-didaktisk arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • seminarer med framlegg og diskusjon
 • praktisk arbeid med didaktiske opplegg
 • bruk av digital læringsplattform

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig framlegg knyttet til et av emnets problemstillinger
 • Gruppebasert utvikling og presentasjon av didaktisk opplegg med tverrfaglig tilsnitt knyttet til en aktuell samfunnsproblematikk. Til presentasjonen skal det legges ved en skriftlig oversikt over opplegget og rapport fra arbeidet. Omfang ca. 2000 ord
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen.

Studenten forbereder en presentasjon basert på et fritt valgt tema fra emnets problemstillinger og pensum. Presentasjonen etterfølges av eksaminasjon knyttet til øvrige områder av emnets pensum.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen