2022/2023

2MPEL171-2 PEL 1, emne 2: Et læringsmiljø preget av mangfold

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sosialisering, identitetsutvikling og danning i en mangfoldig skole
 • har kunnskap om tilpasset opplæring, inkluderende felleskap og spesialundervisning
 • har kunnskap om demokrati og medborgerskap
 • har kunnskap om læringsbarrierer og tiltak som kan settes inn
 • har kunnskap mangfold i skole og samfunn (språklig, kulturelt, sosio-økonomisk)
 • har kunnskap om religion- og livssynsmangfold i Norge og i skolen før og nå
 • har kunnskap om hovedtrekk i norsk og samisk skolehistorie
 • har kunnskap om profesjonsetiske prinsipper og dilemmaer
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner og om overgrep mot barn, barn i sorg og krise
 • har kunnskap om utvikling av gode læringsmiljøer og forebygging av krenkelser og mobbing
 • har kunnskap om overgangen mellom barnehage og skole, mellom barneskole og ungdomsskole
 • har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og metode

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om sosialisering, identitetsutvikling og danning i møte med elever i en mangfoldig skole
 • kan anvende bred mangfoldskompetanse
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap for å iverksette tiltak som skal ivareta elevenes sosiale og faglige miljø og forebygge mobbing og krenkelser
 • kan redegjøre fore norsk og samisk skolehistorie og drøfte skolens betydning i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden.
 • kan analysere resultater fra for eksempel nasjonale prøver, kartlegging og observasjoner
 • kan anvende teori og forskning i eget arbeid

Generell kompetanse

 • kan anvende pedagogisk teori og kunnskap om mangfold og elevenes forutsetninger i samarbeid med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og undervisning
 • kan på faglig grunnlag være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, personlige og sosiale læring og utvikling
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng

 

Innhold

 • Danning, identitetsutvikling og sosialisering
 • Tilpasset opplæring og inkluderende fellesskap
 • Spesialundervisning
 • Læringsbarrierer
 • Norsk og samisk skolehistorie
 • Mangfoldskompetanse
 • Religions- og livssynsmangfold
 • Demokrati og medborgerskap
 • Profesjonsetiske dilemmaer
 • Barn og unge i vanskelige livssituasjoner
 • Mobbing og krenkelser
 • Nasjonale prøver, internasjonale undersøkelser (PISA, TIMMS mm)
 • Skolens samarbeidsparter, foreldre, PPT, barnevern mm
 • Opplæringslova
 • Beherske nynorsk og bokmål i profesjonssammenheng

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av tre hovedelementer: individuelt arbeid, arbeid i mindre basisgrupper og lærerledet undervisning, som skjer i form av forelesninger og seminarer. Arbeidsmåtene skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon. Det vil også være aktuelt med noe nettbasert undervisning.

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter som de vil trenge i læreryrket, vil det bli lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide og lede.

Obligatorisk undervisning og obligatoriske arbeidskrav framkommer av undervisningsplanene. Studentene bør være oppmerksomme på at ikke alle fagets emner kan behandles i forelesninger eller seminarer. Det er studentenes ansvar å sette seg inn i, reflektere over- og tilegne seg pensum.

Studiet inneholder praksis og studentene skal utføre praksisoppgaver i henhold til undervisningsplanen, delta på alle seminardagene på høgskolen i praksisperioden, og forberede og delta i trepartsamtaler på profesjonsseminaret etter praksisperioden.

Undervisningsplaner er tilgjengelige ved oppstarten av hvert semester. I undervisningsplanen er det detaljerte oversikter over obligatorisk undervisning, organisering, aktuelt pensum og obligatoriske innleveringsoppgaver. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse i undervisning knyttet til bruk av sidemål som profesjonsspråk med innlevering av individuell skriftlig sidemålsoppgave (for eksempel: informasjonsskriv til foresatte). Nærmere beskrevet i undervisningsplanen.
 • Deltagelse på en fagdag knyttet til samiske forhold og samiske rettigheter.
 • En gruppeoppgave knyttet til oppbygging av akademisk tekst. Digital presentasjon.
 • En individuell skriftlig oppgave knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene.
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i PEL 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget PEL 1 (30 studiepoeng).