2022/2023

2MPEL171-3 PEL 2, emne 3: Skolen som organisasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale faser i skolens historiske utvikling og utdanningens mandat og funksjon i Norge
 • har inngående kunnskap om skolen som organisasjon (rammefaktorer, styringsstruktur og utviklingsarbeid)
 • har avansert profesjonskunnskap (samarbeid med aktører i og utenfor skolen) og hvilken betydning dette har for elevers læring og utvikling
 • har avansert kunnskap om barn og unges danning i ulike sosiale, religiøse, digitale og kulturellekontekster
 • har bred kunnskap om skolens betydning for utvikling av demokratiforståelse
 • har inngåendekunnskap om sentral prinsipiell etikk som grunnlag for profesjonsetikk og forskningsetikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere og anvende skolens formål og verdigrunnlag
 • kan drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter
 • kan drøfte og legge til rette for nyanserte samtaler og diskusjoner som omhandler kulturelt, språklig og religiøst mangfold
 • kan analysere profesjonsetiske og forskningsetiske spørsmål
 • kan ut fra profesjonskunnskap kritisk analysere samhandlinger i klasser og grupper av elever
 • kan stimulere til demokratiforståelse og til demokratisk deltakelse
 • kan reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn

Generell kompetanse

 • Studenten
 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en mangfoldig skole, og utnytte muligheter den gir
 • har innsikt i innovasjonsprosesser og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • har innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et globalisert samfunn
 • kan aktivt forholde seg til profesjonelle verdivalg og kan kommunisere og analysere profesjonsetiske utfordringer både med hjemmet, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av mangfold

Innhold

 • Skolehistorie og utvikling
 • Verdigrunnlag
 • Skolens samfunnsmandat
 • Styringsdokumenter
 • Profesjonskunnskap
 • Sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold
 • Demokratiforståelse
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av tre hovedelementer: individuelt arbeid, arbeid i mindre basisgrupper og lærerledet undervisning, som skjer i form av forelesninger og seminarer. Arbeidsmåtene skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon. Det vil også være aktuelt med noe nettbasert undervisning.

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter som de vil trenge i læreryrket, vil det bli lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide og lede.

Studentene bør være oppmerksomme på at ikke alle fagets temaer kan behandles i forelesninger eller seminarer. Det er studentenes ansvar å sette seg inn i, reflektere over- og tilegne seg pensum.

Studiet inneholder praksis og studentene skal utføre praksisoppgaver i henhold til undervisningsplanen, delta på alle seminardagene på høgskolen i praksisperioden, og forberede og delta i trepartsamtaler på profesjonsseminaret etter praksisperioden.

Undervisningsplaner er tilgjengelige ved oppstarten av hvert semester. I undervisningsplanen er det detaljerte oversikter over obligatorisk undervisning, organisering, aktuelt pensum og obligatoriske innleveringsoppgaver. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En digital faglig formidling i gruppe knyttet til læringsutbyttene
 • En individuell skriftlig oppgave med medstudent respons nærmere beskrevet i undervisningsplanen.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Muntlig individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i PEL 2, emne 3 teller 50 % av endelig karakter i faget PEL 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen