2022/2023

2MKRO171-2 Kroppsøving 1, emne 2: Klasseledelse i kroppsøving

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving
 • har kunnskap om idretts- og bevegelsesaktivitet, friluftsliv, leik, dans og tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn, med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barne- og ungdomskultur

Ferdighet

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik, nærmiljøaktivitet og varierte bevegelsesformer
 • kan vurdere elevens kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving  
 • kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan gi svømmeopplæring 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving kan bidra til elevens allmenndanning
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving
 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv 

Innhold

Kroppsøvingsdidaktikk:

 • kroppsøvingslærerrollen
 • tilpasset opplæring
 • inkluderende kroppsøvingsundervisning
 • eleven som utforskende aktør
 • underveisvurdering og sluttvurdering
 • de tre tverrfaglige temaene
 • refleksjon og kritisk tenkning
 • undervisningsplanlegging og undervisningsmetoder

Bevegelsesaktiviteter:

 • vannkompetanse del 2
 • vinteraktiviteter på snø og is
 • ballspill; innovasjonsspill og nettspill
 • tidsaktuelle bevegelsesaktiviteter i barne- og ungdomskulturen
 • lek

Friluftsliv vinter

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over ett semester og har i sin hovedtyngde praktisk aktivitet (ca. 60 %) i forhold til teori (ca. 40 %). Sentrale deler av teorien vil bli belyst gjennom forelesninger og praktisk undervisning.

Undervisningen vil initiere læring, men læring skjer ved studentenes egeninnsats. Denne prosessen tar utgangspunkt i praktisk arbeid, forelesninger, gruppearbeid, bruk av digitale verktøy, læringsplattform, veiledet praksis, og aktiv deltakelse i utviklingsprosjekter.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En obligatorisk oppgave om kroppsøvingslærerrollen
 • Praktisk – metodiske undervisningsopplegg.
 • Framlegg av årsplan i kroppsøving (gruppearbeid)
 • Minimum 80 % aktiv deltakelse i undervisningen. Ingen temaer kan utelates helt, og godkjenning bygger på en helhetlig vurdering av studentens relasjons-, klasseledelses-, didaktiske og faglige kompetanse 

Eksamen

45 minutter individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig eksaminering.

Eksamen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Kroppsøving 1, emne 2 teller 50% av endelig karakter i faget Kroppsøving 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen