2022/2023

2MNK171-6 Norsk emne 6: Vitenskapelige teorier og metoder i norskfaget

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om utviklingen av forskning relevant for grunnskolens norskfag
 • har avansert kunnskap om sentrale teorier og metodologiske tilnærminger i norskdidaktisk forsking og om vitenskapelige tenkemåter i norskfaget
 • har inngående kunnskap om norskfagets teorigrunnlag
 • har inngående kunnskap om hvordan ulikheter i elevenes bakgrunn og forutsetninger har betydning for undervisning og læring i norskfaget

Ferdigheter:

Studenten

 • kan ta i bruk teorier, forskningsmetoder og -resultater relevante for norskfaget i planlegging av FoU-arbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til relevant nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i eget FoU-arbeid

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan på avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i norskfaget og få innsikt i hvordan man som kollega kan bidra til utvikling av faglig fellesskap på den enkelte skole

Innhold

 • forskningsfeltet norskdidaktikk
 • undervisning og læring i norskfaget i den flerspråklige og mangfoldige skolen
 • utforskende arbeidsmåter i norskfaget
 • vitenskapsteori og forskningsmetoder i norskfaglig forskning
 • yrkesetiske problemstillinger i norskfaget og i norskdidaktisk forskning 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir lagt opp i form av forelesninger, ulike seminar, arbeid i grupper og individuelt. Aktiv deltaking i undervisninga og på høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Arbeidsformene er videre spesifisert i undervisningsplanen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Utarbeiding av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven
 • Én skriftlig oppgaver, individuelt eller i gruppe
 • Et kort muntlig framlegg knyttet til prosjektbeskrivelsen og et muntlig framlegg av vitenskapelig artikkel.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten har selv ansvar for å bli registrert.

Eksamen

Skriftlig individuell eksamen over 5 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen