2022/2023

2MPED-2 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2: Fordypning tilpasset opplæring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lærevansker og læringsbarrierer sett i lys av sosiokulturell læringsteori
 • har kunnskap om hvordan skolen gjennom sin organisasjon, sitt innhold eller sine arbeidsformer kan skape læringsbarrierer
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipper, herunder undervisnings- og arbeidsmåter, som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om begrepene tilpasset opplæring, spesialundervisning og ordinær undervisning og relasjonen mellom disse begrepene
 • har kunnskap om sentrale trekk ved norsk utdanningshistorie med vekt på synet på tilpasset opplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sin kunnskap om sosiokulturell læringsteori, læringsbarrierer og tilpasset opplæring til å forholde seg kritisk overfor aktuelle politiske føringer
 • kan identifisere hvordan den pedagogiske virksomheten i skole kan skape læringsbarrierer
 • kan kritisk reflektere over relasjonen mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og ordinær undervisning
 • kan gjøre rede for tilpasset opplæring ut fra sentrale trekk ved norsk utdanningshistorie
 • har kunnskap om ulike digitale hjelpemidler for økt tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg med varierte praksisformer som stimulerer alle elever til aktiv deltakelse som kjennetegn på tilpasset opplæring
 • har kompetanse til å møte barn og unges behov for anerkjennelse som hele mennesker (emosjonelt, kognitivt og kroppslig)
 • kan stimulere barn og unge til kognitiv, emosjonell og kroppslig aktivitet i læringsarbeidet
 • kan reflektere kritisk over hvordan elevenes individuelle forutsetninger og skolens organisering og virksomhet kan skape ulike lærings- og utviklingsbetingelser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen pedagogisk profesjonsutøvelse i lys av elevmangfold, likeverd i opplæringen og skolens samfunnsrolle

Innhold

 • Lærevansker og læringsbarrierer sett i sosiokulturelt perspektiv
 • Sentrale inkluderingsstrategier og deres ideologiske grunnlag
 • Begrepene tilpasset opplæring, spesialundervisning og ordinær undervisning og relasjonen mellom disse begrepene
 • Didaktiske prinsipper, herunder undervisnings- og arbeidsmåter, som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • IKT og tilpasset opplæring

Arbeids- og undervisningsformer

 

Undervisnings- og læringsformene i emnet har sitt fundament i de overordnede læringsutbytteformuleringene for emnet. Emnet er profesjonsorientert, dvs. at forholdet mellom fagkunnskap og praksis er et gjennomgående tema. Det vil bli lagt opp til ulike undervisnings- og læringsformer som skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon, som bl.a.:

 • Forelesninger
 • Litteraturstudier
 • Individuelt arbeid
 • Guppearbeid
 • Seminarer med framlegg og refleksjonsnotater

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen i de semestre hvor det er praksisstudie.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 1 individuelt muntlig arbeidskrav
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen av 1 ukes varighet. 2800 ord +/- 10%.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Profesjonsrettet pedagogikk emne 2 teller 50% av endelig karakter i faget Profesjonsfaget pedagogikk (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle