2022/2023

2MPED-3 Profesjonsrettet pedagogikk emne 3: Mangfold og inkludering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om globaliserings- og migrasjonsprosesser og hvordan dette påvirker rammene for skolens opplæring
 • har inngående kunnskap om hva skolen kan gjøre for å legge til rette for tilpasset opplæring i møte med en elevgruppe preget av sosialt, kulturelt, etnisk og religiøst mangfold
 • har avansert kunnskap om hvordan sosiale, kulturelle og teknologiske endringer i samfunnet påvirker betingelsene for menneskelig kommunikasjon og samhandling og hvilke konsekvenser dette har for skole og opplæring
 • har avansert kunnskap om betydningen av å kjenne enkeltelevers bakgrunn og forutsetninger for å kunne bygge gode relasjoner som grunnlag for tilpasset opplæring
 • har avansert kunnskap om sentrale tilnærminger innenfor vitenskapelig metode, inkludert datainnsamling, tolkning og analyse

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike pedagogiske og skolepolitiske diskurser og agendaer nasjonalt og internasjonalt innenfor skole og lærerutdanning 
 • kan bruke relevante metoder og teoretiske perspektiver i selvstendig arbeid med praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor utdanningsfeltet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal skoleforskning
 • kan bruke relevante forskningsmetoder i didaktisk utviklingsarbeid for å fremme en inkluderende skole som forebygger diskriminering, krenkelser og ekskluderingsprosesser i opplæringssystemet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for en etisk bevisst og reflektert profesjonsutøvelse
 • kan kommunisere om faglige temaer innenfor utdanningsfeltet med medstudenter, fagmiljøet og allmennheten, samt gi opplæring og veiledning
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan analysere relevante tiltak for tilrettelegging og gjennomføring av opplæring for barn og unge innenfor rammene av en inkluderende og mangfoldig skole
 • kan reflektere over relevante metoder til å planlegge, gjennomføre og lede utviklingsprosjekter på organisasjonsnivå i skolen

Innhold

 • Teorier om barn og unges identitetsdannelse i en globalisert kultur og hvilke følger dette får for lærerens profesjonsutøve
 • Anerkjennelse i skolen
 • Spenningen mellom skolens samfunnsmandat og ulike skolepolitiske agendaer
 • Samarbeid med hjemmet i et mangfoldsperspektiv
 • Elevenes erfaringer, kunnskaper og kompetanse som ressurs i opplæringen
 • Undervisnings- og arbeidsmåter som fremmer elevdeltakelse i en skole preget av mangfold 
 • Sentrale forskningsmetoder i faget

Arbeids- og undervisningsformer

For at studentene skal få trening i arbeids- og undervisningsformer som de vil trenge i læreryrket, vil det bli lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide og lede.

Undervisningen består av tre hovedelementer: individuelt arbeid, arbeid i mindre basisgrupper og lærerledet undervisning, som skjer i form av forelesninger og seminarer. Arbeidsmåtene skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evne til analyse av læringsmål samt evne til samarbeid, drøfting og refleksjon. Det vil også være aktuelt med noe nettbasert undervisning.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor. Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltakelse i seminarer
 • Utarbeide en skriftlig prosjektbeskrivelse til masteroppgaven
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle