2022/2023

2M334 Språkpraksiser i digital kommunikasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskaper om (fler)språklige praksiser i digital kommunikasjon
 • har innsikt i formelle og uformelle språklige normer og normbruk i digital kommunikasjon
 • har avanserte kunnskaper om språklig interaksjon i et maktperspektiv, spesielt i digital kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan innhente egne data for analyse av ulike fenomener som kjennetegner (fler)språklige praksiser i digital kommunikasjon
 • kan analysere (fler)språklige praksiser, inkludert formelle og uformelle normer og normbruk, i digital kommunikasjon
 • kan analysere språklig interaksjon i et maktperspektiv, spesielt i digital kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i fagdebatt og allmenne diskusjoner om språklig variasjon, (fler)språklige praksiser, formelle og uformelle normer samt språk og makt

Innhold

 • Perspektiver på og teorier om (fler)språklige praksiser
 • Perspektiver på og teorier om språklige normer
 • Perspektiver på og teorier om språk og makt

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt på samlinger på campus, som vist i undervisningsplanen, i form av både forelesninger og seminarer. I tillegg foregår seminarer, samtaler og veiledning på nettet mellom samlingene. Studentene skal skrive en skriftlig innleveringsoppgave på +/- 2500 ord, og de får tilbakemelding på denne fra faglærer. Emnet krever studentenes aktive deltagelse i seminarvirksomhet på campus, for eksempel gjennom presentasjon av forberedte seminarinnlegg, og i nettbaserte aktiviteter gjennom semesteret.

Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper og møtes i disse til faste tider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fremmøte til minst 80% av undervisningen.
 • Aktiv, faglig deltagelse ved nettseminarer som spesifisert i undervisningsplanen.
 • Inntil to innleveringsoppgaver som spesifiseres nærmere i undervisningsplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over gitt oppgave, med en varighet på tre dager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle