2022/2023

2M333-2 Digital fiksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i mediale, semiotiske og litterær-estetiske perspektiver på digitale tekster
 • har grundig kjennskap til samt kan drøfte sentrale spørsmål knyttet til intermedialitet multimodalitet, remediering
 • har grundig kjennskap til hvordan studenten analytisk kan tilnærme seg digital fiksjon
 • kan kritisk drøfte relevant teori om dataspill og digital litteratur
 • kan plassere digital fiksjon inn i en større faghistorisk og kulturteoretisk sammenheng

Innhold

Emnet tar for seg ulike former for digital fiksjon, med særlig vekt på ulike former for dataspill og digital litteratur. Det vil bli lagt vekt på at studentene får inngående kjennskap til relevant teori, og at de i løpet av studiet skal ha opparbeidet seg god kunnskap om forskjellige dataspill og digital-litterære verk. Dataspill blir i emnet sett på som en del av et større globalt populærkulturelt felt i moderniteten. Derfor vil kulturteoretiske tilnærminger utgjøre en ramme for de faglige betraktningene omkring dataspill.

 • Dataspill og litterære kunstarter i digitale medier
 • Medie- og intermedialitetsteori, semiotisk teori og kulturteori
 • Ulike perspektiver og tilnærminger til digital fiksjon
 • Akademisk skriving

Arbeids- og undervisningsformer

 • Samlinger der det vil være forelesninger og seminarpregete arbeidsformer
 • Aktiviteter på nett, som kan være korte audio- eller videoforelesninger, kollokvier, seminarer, arbeid med studieoppgaver og utforming av lengre tekster
 • Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper og møtes i disse til faste tider

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fremmøte til minst 80% av undervisningen.
 • Aktiv, faglig deltagelse ved nettseminarer som spesifisert i undervisningsplanen.
 • Inntil to innleveringsoppgaver som spesifiseres nærmere i undervisningsplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over gitt oppgave, med en varighet på tre dager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.