2022/2023

2M331 Humanistiske perspektiver på digital kommunikasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgene læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående teoretiske kunnskaper om humanistiske perspektiver på digital kommunikasjon
 • har avanserte kunnskaper om sentral medieteori, særlig digital medieteori

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk drøfte forholdet mellom menneske og digitale medier
 • kan reflektere over og kritisk vurdere bruken av digitale medier i ulike sammenhenger
 • kan drøfte problematikk knyttet til interaktivitet, hypertekst, multimodalitet og mulimedialitet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i teoretiske diskusjoner om digital kommunikasjon
 • kan delta i fagdebatt og allmenne diskusjoner om betydningen av digitale medier for måten vi tenker, skriver, leser og kommuniserer

Innhold

 • Utvalgte perspektiver på forholdet mellom menneske og digitale medier, som for eksempel "posthumanism" og "technogenesis"
 • Utvalgte perspektiver på kommunikasjon og medier, som for eksempel "mediearkeologi", "intermedialitet", "semiotikk og multimodalitet"
 • Akademisk skriving

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt på samlinger på campus, som vist i undervisningsplanen, i form av både forelesninger og seminarer. I tillegg foregår seminarer, samtaler og veiledning på nettet mellom samlingene. Studentene skal levere en skriftlig oppgave, og de får tilbakemelding på denne fra faglærer. Emnet krever studentenes aktive deltagelse i seminarvirksomhet på campus, for eksempel gjennom presentasjon av forberedte seminarinnlegg, og i nettbaserte aktiviteter gjennom semesteret.

Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper og møtes i disse til faste tider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fremmøte til minst 80% av undervisningen.
 • Aktiv, faglig deltagelse ved nettseminarer som spesifisert i undervisningsplanen.
 • Inntil to innleveringsoppgaver som spesifiseres nærmere i undervisningsplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig semesteroppgave.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.